Vragen SGP-fractie over Hullerweg

0
1342
Foto : Marcel van Klompenburg

NUNSPEET – Voor de SGP-fractie in de gemeente Nunspeet is verkeersveiligheid een belangrijk thema. Eind vorig jaar werd aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie voor voetganger op de F.A. Molijnlaan. Ook werd het college gevraagd het aantal vrachtwagens op de smalle F.A. Molijnlaan te beperken. Daarnaast werd de vinger gelegd bij het vele sluipverkeer via de Boterdijk. Het college komt in het eerste halfjaar van 2021 met plannen om genoemde knelpunten op te lossen. SGP-raadslid Marcel van Klompenburg: “We ontvingen vervolgens meer signalen over onveilige situaties. Het is altijd een uitdaging om die goed te wegen. We willen niet teveel wegen afsluiten en belemmeringen opwerpen, een goede doorstroming van verkeer is immers belangrijk. Tegelijk willen we verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk oplossen of voorkomen” 

Daarom legt de SGP-fractie nu de vinger bij een ander knelpunt, de Hullerweg. “Door de opening van de Oostelijke Rondweg in 2017 is het verleidelijk geworden voor werkverkeer van- en naar bedrijventerrein Lepelingen om via de Hullerweg en Bovenweg te rijden. Bij de planvorming voor ’t Hul Noord hebben we al aandacht gevraagd voor de Bovenweg. Aanvullend vragen we nu dus aandacht voor de Hullerweg. Deze weg wordt sinds de opening van de rondweg op een andere manier gebruikt dan bedoeld. Veel busjes en vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein Lepelingen rijden nu via de Hullerweg. Daarmee is de weg in gebruik als gebiedsontsluitingsweg en daar is deze weg niet voor ingericht en bedoeld.”

In de schriftelijke vragen stelt de SGP-fractie de vraag of het college bereid is deze situatie mee te nemen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. “Als we Verkeers- en Vervoersplan bespreken is dat het juiste moment om deze situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Maar daar willen we niet op wachten. We hebben daarom het college aanvullend gevraagd om nu al tijdelijke maatregelen te nemen om de situatie op korte termijn te verbeteren. Tot slot hebben we de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn om nu al op te treden door middel van verkeerscontroles en snelheidshandhaving.” Het college van B&W zal binnen enkele weken op de vragen van de SGP-fractie reageren.