In september besluitvorming toekomst Stationsomgeving Nunspeet

0
1414

NUNSPEET – In de raadsvergadering van september 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de Nunspeetse Stationsomgeving. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad variant 3 (met afzonderlijke tunnels voor snel- en langzaam verkeer) verder uit te werken.

In opdracht van de gemeenteraad is eind 2016 een onderzoekstraject gestart naar de mogelijkheden voor een veiliger en aantrekkelijker stationsomgeving. Samen met diverse betrokkenen (zoals ProRail, NS, provincie Gelderland, Ondernemersvereniging, bedrijvenkring, Nunspeet uit de Kunst, vastgoedeigenaren en bewoners) is in diverse werkateliers nagedacht over de (on)mogelijkheden. Hieruit kwamen vier kernwaarden naar voren: een goede verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, een goed verblijfsklimaat en een gevoel van ‘Welkom in Nunspeet en op de Veluwe’.  

Het eindrapport beschrijft drie mogelijke varianten; een gelijkvloerse spoorwegovergang, een gecombineerde (snel- en langzaam verkeer) tunnel westelijk van de huidige overgang en variant 3, twee afzonderlijke tunnels, één voor gemotoriseerd verkeer westelijk van de huidige overgang en één voor langzaam verkeer bij het station. Alle andere mogelijkheden zijn onderzocht, maar onderbouwd naar de achtergrond geschoven. 

Voorkeur voor variant 3

Volgens B&W biedt variant 3 de beste mogelijkheden om de stationsomgeving te verbeteren. Niet alleen voor auto’s maar met name ook voor fietsers, voetgangers en bezoekers per trein. Het is wel de duurste variant. De kosten worden globaal geraamd op 23 miljoen (variant 1 ca. € 14 miljoen en variant 2 ca. € 21 miljoen).  Het Ministerie heeft toegezegd € 8,4 miljoen bij te dragen, en de provincie Gelderland € 2,6 miljoen. 

Wanneer in september 2018 de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college zal variant 3 in overleg met alle betrokkenen verder worden uitgewerkt tot een concreet en gedetailleerd plan. De resultaten daarvan worden naar verwachting in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd op basis waarvan dan het besluit tot daadwerkelijke realisering van deze variant wordt genomen. 

De uiteindelijke  uitvoering hiervan zal zeker enkele jaren in beslag nemen. Door de onderdoorgang naast de huidige Elspeterweg aan te leggen zal de bereikbaarheid van Nunspeet tijdens het bouwproces gewaarborgd blijven. 

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met het eindrapport: “In deze complexe opgave geeft het rapport helder inzicht in de gevolgen van mogelijke varianten. Wat ik erg belangrijk vind is dat veel betrokkenen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dat schept draagvlak voor het uiteindelijke plan. Het is nu aan de gemeenteraad om in september een besluit te nemen”, aldus Storteboom.