Positieve financiële afsluiting 2017 voor Nunspeet

0
1786

De gemeente Nunspeet heeft het jaar 2017 in financieel opzicht afgesloten met een positief saldo van ruim € 1,78 miljoen.

Na toevoeging van het positieve resultaat van bedrijventerrein De Kolk aan de reserve grondexploitatie resteert een bedrag van € 1,28 miljoen.  In een eerder stadium is al ruim € 2,23 miljoen aan budgetten overgeheveld naar het volgende boekjaar, omdat de geraamde budgetten in 2017 nog niet of niet volledig gebruikt zijn (bijvoorbeeld revitalisering de Wiltsangh, toekomst sportcentrum en zwembad De Brake, Nunspeet duurzaam , onderwijshuisvesting en algemene voorzieningen WMO). 

Verder wordt het resultaat in belangrijke mate veroorzaakt door meevallers in de programma’s sociaal domein en onderwijs. Ook de hogere legesopbrengsten hadden een positieve invloed op het resultaat.

B&W stellen de raad voor het rekeningresultaat van ruim € 1,28 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve . 

Wethouder Leen van der Maas is tevreden met het resultaat: “Het positieve resultaat is geen vanzelfsprekendheid, want enerzijds hebben we te maken met forse onzekerheden in het sociaal domein, anderzijds is de gemeente bezig met de uitvoering van ambitieuze projecten die veel geld kosten. Toch geeft dit resultaat weer dat we financieel de zaken goed op orde hebben en dat is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige plannen die staan in het recent getekende coalitieakkoord 2018 – 2022”.

Op 7 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2017.