Nieuwjaarstoespraak burgemeester Blom

10
644

Nunspeet – Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in Veluvine heeft burgemeester Céline Blom haar nieuwjaarstoespraak gehouden.

“Het is voor mij de eerste keer dat ik in de hoedanigheid van burgemeester een nieuwjaarstoespraak mag houden. En ik vind het heel bijzonder om dat hier vanavond te mogen doen. Want wat is Nunspeet een prachtige gemeente. Als startende burgemeester ben ik warm ontvangen. Velen hebben mij aan de hand meegenomen en mij laten zien hoe mooi en divers deze gemeente is. 

Ik heb sinds halverwege 2022 deze gemeente leren kennen als een ontzettend veelzijdige, actieve gemeente. Wat gebeurt er hier veel. Op het gebied van zorg, sport, cultuur, religie, mantelzorg en vooral in het omzien naar elkaar. En wat wordt er enorm veel vrijwilligerswerk en mantelzorg verricht. Op vele terreinen. Dat is enorm waardevol, vrijwilligers zijn het ‘cement van de samenleving’. 

Nunspeet doet het goed. We ontwikkelen ons op veel terreinen, we hebben prima voorzieningen, niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de vele toeristen die onze gemeente waarderen. We hebben een zeer divers en actief verenigingsleven. En, het moet mij van het hart, daar mogen we best trots op zijn. Én, dat mogen we wat mij betreft met elkaar wel wat meer uitdragen. 

De jaarwisseling is in onze gemeente gezellig en gemoedelijk verlopen. De sfeer die ik proefde tijdens een ronde door de dorpen op oudejaarsmiddag was goed en gezellig. Ik ben blij dat we kunnen terugkijken op een prima jaarwisseling mede dankzij onze inwoners, de hulpverleners en de organisaties die diverse activiteiten organiseerden voor jong en oud. 

We leven in een tijd van spanningen, van onzekerheden en van zorgen. Op velerlei terreinen merken we de gevolgen van die verschrikkelijke en zinloze oorlog. Een grote vluchtelingenstroom. Veel mensen die hun eigen huis en haard en soms ook familie moeten achterlaten, omdat het Russische regime maar burgerdoelen en vitale infrastructuur in Oekraïne blijft bombarderen. De noodzakelijke opvang raakt alle gemeenten, ook de onze. We hoopten dat het kortdurend zou zijn, maar er is nog geen zicht op het einde van deze oorlog en de noodzakelijke opvang gaat langer gaat duren. Dat is een behoorlijke uitdaging voor onze lokale samenleving, maar dat gaan we redden. En ik moet u zeggen, het gemeentebestuur is echt onder de indruk van de wijze waarop velen – veelal onder de paraplu van Nunspeet Biedt Onderdak – vrijwillig enorm veel tijd en energie steken in de organisatie van de opvang. Er moest in no-time huisvesting, onderwijs en zorg en ondersteuning worden geregeld. Grote waardering hiervoor. 

Onze Koning had het in zijn kersttoespraak over een confronterende tijd waarin we keuzes moeten maken, in ons land met beperkte ruimte en botsende belangen. ‘Waar willen we naar toe? Wat voor samenleving willen we zijn en hoe houden we vast aan onze waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid?’ Ik ondersteun van harte zijn oproep: ‘Haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!’. 

Als gemeente willen wij dat faciliteren en proberen wij u aan de voorkant meer te betrekken bij de keuzes die we moeten maken. Participatie! Maar daarvoor is het wel van belang te onderstrepen wat participatie in een democratie inhoudt. Ook dat verwoordde de Koning treffend: ‘Met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van álle belangen’.   

2022 was een bewogen jaar. Zonder volledig te zijn, wil ik enkele zaken benoemen. Uiteraard de oorlog en de gevolgen daarvan, maar ook de huisvesting en zorg voor vluchtelingen en statushouders uit landen buiten de Oekraïne vergden de nodige aandacht. 

Ook waren er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners hebben gesproken. De samenstelling van de raad is iets gewijzigd en de helft van het college van B&W is vernieuwd. In het raadsakkoord en het collegeprogramma is uitgewerkt wat de koers is voor de komende jaren. 

In januari 2022 kwamen de eerste versoepelingen na de harde lockdowns tijdens corona. Het basis- en voortgezet onderwijs en de BSO gingen weer open, en in maart werden de coronamaatregelen langzaam losgelaten. Voor sommige Nunspeetse ondernemers pakte de coronatijd economisch goed uit, zoals voor fietsenwinkels, bouwbedrijven en de ICT-sector, maar het merendeel van de ondernemers werd hard geraakt, zoals de detailhandel, ambulante handel en horeca. In Nunspeet is vanuit de gemeente toen vooral ingezet op ondersteuning van die branches op diverse manieren.  

Als gevolg van de oorlog ontstond de energiecrisis die de Nunspeetse ondernemers, maar ook particulieren opnieuw raakt. Vanuit de overheid zijn ondersteunende maatregelen aangekondigd. Ook als gemeente proberen we waar mogelijk ondersteuning te bieden aan hen die dat nodig hebben. En wat zijn we dankbaar voor de Stichting Hulpfonds die is opgericht om materiële en/of financiële hulp aan inwoners te bieden die in financiële nood verkeren of dreigen te raken. 

Terugkijkend was het voor velen geen gemakkelijk jaar, maar bij de pakken neer zitten, doen we niet. Op allerlei terreinen zijn we met een positieve blik toekomstgericht bezig. 

Het nieuwe volledig energieneutrale sport- en recreatiecentrum de Wiltsangh nadert de voltooiing. Op 1 maart wordt naar verwachting het zwembad, de sporthal en de turnhal in gebruik genomen. Zodra ook het buitenterrein is aangelegd, vindt voor de zomer de officiële opening plaats. 

Verder lopen de voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving volgens plan. Binnenkort gaat echt de schop in de grond voor de zo gewenste metamorfose. We accepteren met elkaar dat de stationsomgeving de komende jaren een bouwput is. Wanneer u voor de spoorwegovergang aan de Elspeterweg weer eens moet wachten voor de trein, kijkt u dan even opzij, naar de spandoeken bij de bouwplaats, waarop te zien is hoe het eindplaatje wordt. Een prachtige en veilige entree van de kern Nunspeet. 

Ook willen we voor de lokale ondernemers in Elspeet een bedrijventerrein realiseren. Hiervoor is een agrarisch bedrijf en omliggende gronden aangekocht. De planologische procedure om dit te realiseren loopt. Begin 2023 komt er meer duidelijkheid over de nodige vervolgstappen. 

De uitbreiding van bedrijventerrein De Kolk heeft last van de onduidelijkheid over de mogelijkheden om kavels aan te kunnen bieden. Dat komt door de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energieleverantie. Nieuwe ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat de uitgiftecriteria moeten worden geactualiseerd. We streven er naar om deze in het eerste kwartaal van 2023 vast te stellen, de kavels bouwrijp te maken en daarna aan te bieden.

We zijn de haalbaarheid van een nieuwe woonwijk op de plek van het huidige Nunspeetse bedrijventerrein Feithenhof aan het onderzoeken. In 2023 nemen we hier een besluit over. Het gaat om het bedrijventerrein tussen de Industrieweg en de Nijverheidsweg. De reden van het besluit is dat de gemeente ongewenste ontwikkelingen in dit gebied wil voorkomen nu Shimano bekend heeft gemaakt dat ze haar magazijnactiviteiten in de Nunspeetse vestiging volledig wil uitbesteden. 

Door een historische koopkrachtdaling zal naar verwachting de economische groei dit jaar teruglopen naar 0,2 procent. Ondernemers moeten scherpe keuzes maken: de hogere kosten doorberekenen aan de klant, interen op marges of afschalen. Het zijn vooral de overheidsuitgaven die de economische groei de komende tijd nog enigszins stutten, zoals een hoger minimumloon, een hogere zorg- en huurtoeslag, een hogere AOW, een hoger kindgebondenbudget en een hogere arbeidskorting. 

Het is gebruikelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie enkele cijfers te noemen. Het aantal inwoners is met circa 350 inwoners toegenomen en bedraagt nu 28.740. U zult gemerkt hebben dat er flink gebouwd wordt om aan de woningvraag te voldoen. In het afgelopen jaar is de woningvoorraad met 159 toegenomen. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gedaald met 53 tot ongeveer 343 personen. 

Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt in alle beroepsgroepen. Dat is ook te merken aan het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat is met 100 afgenomen en bedraagt nu 122. Dat is uitzonderlijk laag. 

Er zijn dit jaar 27 bedrijven bijgekomen in Nunspeet. Het aantal gestopte bedrijven bedraagt 36, waarvan slechts 1 door een faillissement. Het totale aantal banen in de gemeente Nunspeet bedraagt nu 14.480, waarvan 2.146 ZZP’ers. 

Voor het sociaal domein ligt de focus in het nieuwe jaar op het kansrijker maken van de samenleving, waarin het maken van gezonde en verstandige keuzes meer voor de hand ligt dan ongezonde en onverstandige keuzes. We werken verder aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, zich kan ontwikkelen en ondersteuning krijgt als het nodig is. Als overheid kunnen we niet alles oplossen, maar als gemeente willen we stimuleren dat mensen omzien naar elkaar wanneer het nodig is. In onze gemeente is de sociale cohesie groot. Dat moeten we koesteren en waar nodig en mogelijk verstevigen. 

En dan, Nunspeet zoekt een nieuwe burgemeester. In december 2022 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld voor een nieuwe burgemeester. Een document dat aangeeft wat er verwacht wordt van een nieuwe burgervader of
-moeder. Ik merk ook betrokkenheid van de lokale samenleving hierbij. Meer dan duizend inwoners hebben op verzoek van de vertrouwenscommissie input geleverd voor dit document. Dat zegt iets. Ik krijg geregeld de vraag of ik ook ga solliciteren. Mijn standaard antwoord is dan dat een antwoord op die vraag geen bijdrage levert aan de noodzakelijke zorgvuldigheid in het zoekproces naar een nieuwe burgemeester. Daarnaast is het natuurlijk een persoonlijke aangelegenheid.

Ik rond af. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar met veel onzekerheden en grote uitdagingen. Maar ook een jaar waarin we met elkaar het verschil kunnen maken, door gezamenlijk  – en zo mogelijk met een positieve blik – de schouders te zetten onder de dingen die we moeten doen. Er zijn zorgen, maar zeker ook mogelijkheden en kansen. Laten we die, ieder op zijn of haar plek in de Nunspeetse samenleving benutten. Als gemeente zullen we waar nodig en mogelijk ondersteuning bieden! 

Ik wens u  – mede namens het gemeentebestuur – voor het nieuwe jaar veel geluk, gezondheid en veerkracht”. 

 

10 REACTIES

 1. Chapeau voor deze burgemeester; ze doet het erg goed.
  Hopelijk wordt de nieuwe burgemeester er eén van dit kaliber.

 2. Ik kan en wil niks zeggen ten nadele van deze burgermeester. Het lijkt mij zelfs dat deze dame het uitstekend doet.
  Daarnaast vind ik het wel vreemd dat deze juffrouw, van D66 huize in dit mooie dorpje, waar de meerderheid van de bevolking neigt richting de SGP of zelfs een andere nog behoudender gedachtegang.
  (bovenstaande gedachtengengoed is niet mijn persoonlijke overtuiging. Maar ik ben een democraat in hart en nieren)
  In dit mooie dorpje, waar nauwelijks figuren op D66 hebben gestemd, werd toch via den Haag een figuur van deze boerenhater-partij als burgermeester aangedragen.
  Dit alles riekt naar mijn idee, sterk naar bedompte en door CO2 bezwangerde achterkamertjes.

  • W..dit is iets wat je al eerder geopperd hebt. Den Haag heeft geen invloed op keus burgemeester.
   Verdiep je ook eens in de tajen van een burgemeester. Er is geen raakvlak met Haagse/landelijke politiek.
   Hoe mevrouw Blom aan de functie waarnemend burgemeester gekomen is ,is uitgebreid in de media besproken.
   Houd je eens bij de feiten en lees je in alvorens je onwaarheden verspreidt met deze negatieve klank.

  • W,
   Jouw verhaal riekt weer eens naar nergens op gebaseerde onzin.
   Waar is je onderbouwing dat iemand of iets uit Den Haag zich bezig houdt met het aandragen van onze burgemeester?
   Er is regelmatig positieve feedback over onze burgemeester. Zij is de juiste persoon in de juiste positie in Nunspeet op dit moment. Wat heeft dat met Den Haag te maken?
   Denk je dat de 2e kamer stiekem zit te vergaderen over wie ze aan de macht kunnen stellen in het grote invloedrijke Nunspeet?

 3. Jammer dat een W..of 1 van de andere lettertjes welke hij zoal gebruikt..
  Op elk willekeurig onderwerp zijn standaard onzinverhalen los moet laten.
  Standaard negativiteit,opruiing.
  Doet nooit iets met vragen of kritiek.
  Continue hetzelfde riedeltje.
  Worden er weer comments gewist door de redactie.
  Comments closed heet t dan ineens..
  Nee..dit soort personen verstieren het.

 4. We hopen of een burgervader moeder die er voor al onze burgers is en dat konden we van onze laatste burgemeester niet zeggen want bij alle besluiten moet deze burgemeester het kunnen doen zonder zijn of haar geloof er bij te betrekken .

  maar dat geld eigenlijk ook voor de partijen in de fractie met name de SGP waar de schijnheiligheid hoogtij viert als onder de noemer van het geloof maar ondertussen prive heel andere dingen doen waar je voor in de landelijke politiek het veld voor moet ruimen .

  verder worden met name niet gelovige instantie tegen gewerkt bij aanvragen of processen ernstig vertraagt

  alles maar onder de noemer leven naar Gods woord .

  Wordt het niet eens tijd om staat en kerk volledig te scheiden zonder geloof zo de wereld er in ieder geval er een stuk vrediger uitzien

 5. De oprechtheid,de betrokkenheid voor een ieder binnen Nunspeets gemeenschap van deze burgemeester is wat mij aanspreekt.
  Uiteindelijk is dat toch hetgeen wat belangrijk is voor een functie als deze.
  Onafhankelijk van het geloof wat deze gene praktiseert,of wellicht helemaal niet.
  Burgemeester moet de burger centraal stellen, van welke komaf of van welke kerk of geloofsgemeenschap dan ook.
  En dat doet deze burgemeester goed.

  Aalt;Wat je allemaal beweert over de SGP is bevooroordeeld en ervaar ik als zijnde opruiend.
  Beledigend.
  In ieder geval kom je hier geen stap verder mee in een keus voor een burgemeester.
  Je moet het met elkaar doen en daarvoor heb je een ieder met respect te behandelen.
  Als iemand dan al tot een bepaald geloof behoort,scheer hen noet over 1 kam en oordeel niet.
  Kap eerst het onkruid in je eigen tuintje eens.

  • Nou mijn punten over de SGP zijn niet bevooroordeeld maar kei harde waarheid
   uit direct ervaring weet ik dat een aantal zaken door de SGP fractie zijn vertraagd of geen medewerking zijn verleend enkel op basis van hun geloof terwijl dit om een zeer belangrijk iets ging voor de samenleving

   de betrokkenen wilden hier alleen geen rug baarheid aangeven omdat ze bang zijn om nog meer steun te verliezen met andere worden ze staan tegen de muur

   Dus kan een nieuwe burgemeester nimmer meer van deze partij zijn omdat deze zich nooit voor de 100% volle alle inwoners gaat inzetten

   • Betreft dan een politieke partij.
    Elke burgemeester is lid van een politieke partij maar politiek bedrijven behoort niet tot zijn /haar taak.
    Ervaring die jij hebt opgedaan met de SGP zijn in dit verhaal over de burgemeester eigenlijk niet relevant.

    Slechte ervaring is nooit leuk. Maar deze zul je wellicht ook eens kunnen hebben met andere politieke partij.
    Dan reppen over het privéleven schijnheiligheid,
    Gelovigen zouden niet gelovigen tegenwerken etc..
    Vind deze aantijgingen nogal wat.
    Bovendien in deze discussie niet relevant.

 6. Ik vind mevrouw Blom “a breath of fresh air” als waarneemster in Nunspeet. Ik hoop, en verwacht ook wel een beetje, dat ze ervoor gaat de nieuwe toekomstige burgemeester van Nunspeet te worden.

Comments are closed.