Nieuwe woonwijk de Marsse

2
1120

NUNSPEET — Het college van Burgemeester en Wethouders wil het bestemmingsplan De Marsse Oost, dat voorziet in de bouw van 115 woningen, in procedure brengen. Rekening houdend met de toewijzing van budgetten en de geconstateerde woningbehoefte, is het volgens het college redelijk te streven naar 35 woningen in de sociale huursector, 25 in de sociale koopsector en 55 in de ongesubsidieerde sector .

De bedoeling is het plan af te ronden in een periode van drie jaar. Het betreft hier de tweede fase van het gebied ‘t Hul.

Naar aanleiding van opmerkingen van de Provinciale Planologische Commissie over de omvang van het woningbouwprogramma en de nog niet opgeloste problematiek met het bedrijf Pap , is gekozen voor een bestemmingsplan met een zeer beperkte omvang.

Alle agrarische activiteiten binnen het plangebied worden beëindigd en de aanwezige agrarische bebouwing ten noorden van de Hullerweg levert geen hinder op voor het plangebied. 

Voor het plan geldt dat geen winkel- of medische voorzieningen worden geprojecteerd . De Marsse Oost is in de eerste plaats bedoeld als woongebied.

Het gebied De Marsse dankt zijn naam aan de aanwezigheid van een lager gelegen terrein in het gebied. Het aantal te bouwen woningen in de gemeente Nunspeet volgens hetuitvoeringsprogramma Streekplan Veluwe (1991) bedraagt voor de periode 1992 tot en met 2001 547 woningen. Daarvan zijn er reeds 212 woningen vastgesteld in reeds goedgekeurde bestemmingsplannen. De goedkeuringsmarge bedraagt dus 335 woningen. Indien het bestemmingsplan Dè Marsse Oost in procedure is gebracht, resteert de gemeente Nunspeet nog een capaciteit van 220 woningen. Een gedeelte hiervan komt ten goede voor de kleine kernen , zoals het ontwerpbestemmingsplan Elspeet Noord. De rest wordt aangewend voor de realisering van een volgend woongebied in het plan ‘t Hul .

Nunspeet Vooruit 1993

2 REACTIES

Comments are closed.