Reactie burgemeester op ‘HelderNunspeet’

11
2093

Onder de naam ‘HelderNunspeet’ worden vraagtekens gezet bij de wijze waarop het gemeentebestuur haar werk doet. Er worden grote woorden gebruikt als een ‘gesloten bestuurscultuur, (schijn van) belangenverstrengeling, achterkamertjespolitiek, bedenkelijke grondruiltransacties, gebrekkige burgerparticipatie, ongelijke behandeling van burgers en vriendjespolitiek’. 

Als er bij (een deel van) de inwoners zorgen zijn over de integriteit en het functioneren van het gemeentebestuur, dan is het goed men aan de bel trekt. Hiervoor is binnen de gemeente een klachten- en bezwarenprocedure waar men rechtstreeks en transparant een melding kan doen met argumenten en feiten. Een gemeentebestuur dient integer en betrouwbaar haar belangrijke werk voor de samenleving te doen. Daar zie ik op toe, zowel in het college van B&W als in de gemeenteraad. Het is goed dat de media maar ook de inwoners het doen en laten van de gemeente kritisch volgen. Zorgelijke signalen hierover neem ik uiterst serieus. Zo ook de vraagtekens van Helder Nunspeet. Daarbij moet het wel gaan om feiten en moet er hoor en wederhoor worden toegepast.

Ik ben nu ruim een jaar burgemeester van Nunspeet. In de deze periode heb ik Nunspeet leren kennen als een prachtige gemeente. Een gemeente waar veel gebeurt. Een gemeente met goede voorzieningen. Nunspeet staat niet stil maar blijft zich ontwikkelen op velerlei terreinen en daar ben ik trots op! Denk aan de Wiltsangh, de herontwikkeling van de stationsomgeving, de onderwijshuisvesting, de woningbouwplannen enz. Veel van deze plannen hebben te maken met de ruimtelijke ordening, de portefeuille van wethouder Groothuis. 

Besturen is mensenwerk, en ook bestuurders maken fouten. De zware beschuldigingen van Helder Nunspeet lijken veelal constateringen die niet gestoeld zijn op feiten, ze roept immers op tot het aanleveren van feiten. Het college herkent zich niet in de geuitte beschuldigingen. 

Ook de kritiek op de gemeenteraad raakt mij. Ik begrijp de teleurstelling van insprekers wanneer zij ‘hun gelijk niet krijgen’. Het is ook best heftig wanneer je door een bepaald plan mogelijk in je woongenot wordt aangetast, of minder uitzicht hebt. Maar de raad dient alle belangen zorgvuldig af te wegen en dan een besluit te nemen. In die – soms best moeilijke – afwegingen weegt het ‘algemeen belang’ vaak zwaarder dan het individuele. De gemeenteraad en het College staan voor vele complexe uitdagingen. Op het gebied van volkshuisvesting, onderwijshuisvesting, mobiliteit en economie. Daar zijn besluiten voor nodig. In alle openheid worden die behandeld en er is gelegenheid voor een ieder om hierover in te spreken. 

Uiteraard hebben plannen invloed op de omgeving. Daarom zijn participatieprocessen belangrijk. Het doel van het proces is duidelijk alle belangen in beeld te krijgen zodat de gemeenteraad een evenwichtige en zorgvuldige afweging kan maken en een besluit nemen. Dat hierbij niet aan de wensen van een inspreker tegemoet wordt gekomen betekent niet dat het participatieproces gebrekkig is, al begrijp ik zeker de teleurstelling bij diegene die ingesproken heeft. 

Nogmaals, ik neem signalen serieus. Bestuurders en raadsleden moeten integer en betrouwbaar zijn en de gemeentelijke besluitvorming moet op orde zijn. Kritiek hier op hebben mag, maar wees dan wel concreet en benoem waar, wanneer en waarom iets niet goed is gegaan. Dat geeft ons de mogelijkheid daarop te reageren, in gesprek te gaan hierover en eventueel gemaakte fouten te herstellen. 

De mensen achter Helder Nunspeet noemen concrete projecten. Ook bij deze projecten zijn de noodzakelijke procedures doorlopen. Er zijn plannen gemaakt, deze zijn gepubliceerd, mensen kunnen een zienswijze indienen. Wanneer het op de politieke agenda staat kunnen mensen inspreken en na besluitvorming eventueel een bezwaar- of beroepschrift indienen, waarbij de rechtbank of de Raad van State het genomen besluit toetst. 

Ik vind het jammer dat wanneer bezwaarmakers uiteindelijk niet in het gelijk worden gesteld ze vervolgens vinden dat er niet integer door de gemeente is gehandeld en een meldpunt wordt geopend. Dat komt de democratische besluitvorming niet ten goede en beschadigt personen. Besluiten door het college van B&W worden genomen binnen de de wettelijke kaders én met medeweten en instemming van de gemeenteraad. We willen te allen tijde uitleggen hoe bij genoemde projecten de procedures zijn doorlopen en wat de afwegingen van het gemeentebestuur zijn geweest. Dat past bij een transparante bestuurswijze waar wij voor staan

11 REACTIES

 1. Zeker goede reactie. Lekker makkelijk om van alles te roepen zonder bewijs erbij te zetten. Je kunt alle vergaderingen toch gewoon volgen.
  T is niet goed of het deugt niet als je je zin niet krijgt lijkt het wel.

 2. Het is heftig en ondermijnend om iemands integriteit in twijfel te trekken.
  Daar is feitelijk bewijs bij nodig. Het lijkt er hier toch erg op dat chagrijn en kinnesinne bij de initiatiefnemers, omdat ze hun zin niet hebben gekregen, de boventoon voeren.

 3. Dit is een gepaste reactie van de burgemeester. Ze zegt niet dat altijd alles goed gaat bij de wethouders, maar ze zegt wel dat wanneer mensen vinden dat er fouten gemaakt zijn, dat deze mensen dan de normale wegen moeten bewandelen om de eventuele fouten aan te kaarten. Niet zomaar, wild met modder gooien.
  Niet te snel oordelen, misschien zijn er fouten gemaakt; misschien niet. Laat het maar duidelijk worden.

 4. Helder Nunspeet?
  Had hen gesierd als ze hun frustratie geuit hadden waar het hoort.
  Als dan had gebleken dat er inderdaad een dubieus spelletje gespeeld wordt op ons gemeentehuis..
  Hadden ze met feitelijkheden naar buiten kunnen komen.
  Maar al bij voorbaat iemand een dubieuze rol toebedelen?
  En dat noemt zich Helder?
  Het is zo klaar als een klontje dat een partij die anoniem dergelijke onzin verspreidt alles behalve helder/transparant is!.
  Schandalig om iemand zo in twijfel te trekken alvorens er een eerlijke procedure doorlopen is.

 5. Hoewel deze burgermeester lid is van een club die slechts door een zeer klein deel van onze gemeentelijke bevolking wordt gesteund, heb ik haar nog n00it op voor onze gemeenteleden, nadelige standpunten kunnen betrappen.
  Dus beste burgermeester, ga door op de door u ingeslagen weg.

 6. Goede leerlingen van Trump: zonder bewijs te leveren van alles roepen en beweren “want het is gewoon zo”. Als je daarmee presidentsverkiezingen kan kapen, kun je toch ook gewoon in ons eigen Nunspeet je zin proberen door te drukken, door het democratisch proces te negeren of zelfs verdacht te maken?

 7. Gisteren rond vijven keek ik even op de site van Heldernunspeet.nl. Er stond bij de poll; 46% ja, 53% nee en 1% geen mening. Vanmorgen keek ik weer even, staat er; 68% ja, 32% nee en 0% geen mening en de poll is gesloten!? Hier wordt kennelijk gesjoemeld met de (tegenvallende) uitslagen, lijkt me niet erg integer. Ik heb daar natuurlijk geen hard bewijs voor. Maar dat mag geen belemmering zijn om de integriteitsvraag te stellen, toch Heldernunspeet?

 8. Tsja..en zo zoekt Helder Nunspeet diverse media op..om hard te roeptoeteren..
  En daar waar ze de kans krijgen (op diverse lokale platforms)te reageren zwijgen ze in alle talen. Ze zullen wel nattigheid voelen.
  Hetgeen ze dan in de dagbladen geroepen hebben..die kranten..zitten morgen in de kattenbak..
  Als dit verhaal dan „uitgevochten“ is zal nog lang op internet te vinden zijn dat een dergelijke actie van Helder Nunspeet niet handig bleek..
  Immers al bij voorbaat roepen ze van alles..zonder 1 feit ter onderbouwing.
  Helder!

 9. De gehele politiek en overheid bestaat alleen maar uit achterkamertjes politiek en handje klap. Of het nou internationaal, nationaal, provinciaal of op gemeente niveau is. De macht zit altijd bij het grote geld.

Comments are closed.