Proces Inventarisatie Ondernemersfonds Nunspeet onder de loep 

1
350

NUNSPEET – In 2023 heeft het gemeentebestuur besloten onderzoek te laten doen naar het ‘proces inventarisatie ondernemersfonds Nunspeet’. Het idee bij een ondernemersfonds is dat alle belanghebbende partijen meebetalen aan een fonds waaruit gezamenlijke voorzieningen of evenementen bekostigd kunnen worden. Het uitgangspunt was een inventarisatie te laten doen ‘voor en door ondernemers’, met een faciliterende rol voor de gemeente.

Het ondernemersfonds is er niet gekomen, er bleek hiervoor onvoldoende draagvlak. Om goed in beeld te krijgen hoe het inventarisatieproces is verlopen en wat eventuele leermomenten zijn voor de toekomst, heeft het gemeentebestuur besloten om een onafhankelijk evaluatieonderzoek te laten doen naar het doorlopen proces. 

Het evaluatieonderzoek is afgerond, en heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste les uit de evaluatie is dat het gemeentebestuur de uitvoering van activiteiten die maatschappelijk gevoelig (kunnen) liggen, niet moet overlaten aan derden zonder op z’n minst een goed omschreven opdracht en heldere kaders mee te geven en zonder de gemeentelijke regierol te borgen en vooraf duidelijkheid te hebben over doelen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden. 

De onderzoeker legt de vinger ook bij het scherp hebben van het verschil tussen het beeldvormende ‘gezamenlijk fractieberaad’ in relatie tot de oordeelsvormende fase in de raadscommissie. Zo adviseert de onderzoeker de gemeenteraad/fracties geen standpunten in te nemen (in de media) voordat deze fase is afgerond. 

Ook is gebleken dat de gemeente geen onterecht of onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de gemeentelijke belastingadministratie ten behoeve van het (draagvlak)onderzoek naar een ondernemersfonds in Nunspeet. 

Wethouder Jaap Groothuis is blij met de duidelijkheid die het onderzoeksrapport schept: “Er worden meerdere leermomenten voor college en gemeenteraad benoemd. Die nemen we wat het college betreft toekomstgericht zeker ter harte.  We zijn bij dit onderwerp tekort geschoten in onze regie op het gehele proces. Dat had beter gemoeten”. 

Op donderdag 15 februari a.s. de zal de Raadscommissie Algemeen Bestuur zich buigen over het onderzoeksrapport.

Het document is in te zien via de agenda van de raadscommissie (donderdag 15 februari) of via onderstaande link: https://nunspeet.raadsinformatie.nl/document/13709734/1/AP+6a+Eindrapport+Evaluatie+proces+inventarisatie+ondernemersfonds+22+dec+2023+def_

 

 

1 REACTIE

  1. De onderzoekers zijn erg mild met hun conclusie. Volgens de evaluatie weigerden de leden van de werkgroep mee te werken aan dit onderzoek? De belangrijkste personen geven dus geen informatie? Dan heb je blijkbaar wat te verbergen? De subsidie van de provincie is echter wel aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Dit onderzoek geeft dus meer vraagtekens dan duidelijkheid.

Comments are closed.