Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van de Weerd

48
5211

‘In het jaar 2018 zijn we als gemeente weer licht gegroeid. Was de groei in 2017 + 250, in het jaar 2018 was de groei + 350. Het voorlopig inwonertal bedraagt nu 27.439’. Dat maakte burgemeester Breunis van de Weerd dinsdagavond bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Veluvine.

Nieuwjaarstoespraak

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie 2019. Een mooie traditie dat we al zo aan het begin van het nieuwe jaar bijeen zijn om elkaar alle goeds toe te wensen. En met “alle goeds” bedoelen we zaken als geluk, economische voorspoed, gezondheid en geestelijk welzijn.

In het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik in de privé-situatie ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Dat besef je pas wanneer je het moet missen. Mijn vrouw Sjaan heeft het nodige meegemaakt, maar gelukkig mag het inmiddels weer veel beter gaan en is ze vanavond zelfs een poosje in ons midden.

In de aanloop naar vanavond hebben we wat lopen filosoferen over een thema voor deze toespraak. Vorig jaar hebben we het over samenwerken en samenleven gehad en daarop voortbordurend wil ik vanavond met jullie nadenken over “verbinding”.   

Dit jaar geef ik daarom mijn toespraak het thema; verbinding.  

Het woord verbinding lijkt een sleutelwoord te zijn in de huidige tijd. Individualisering, egocentrisme en eenzaamheid zijn een groeiend probleem in een samenleving die steeds minder naar elkaar omziet. Een samenleving die steeds meer digitaliseert. Dat biedt vele mogelijkheden, maar als whats-app- en facebookberichtjes ten koste gaan van het persoonlijk contact? Dan is dat een verlies!!

Het woord verbinding gebruiken we vaak wanneer we het hebben over diversiteit. Verbinding maken gaat over het overbruggen van verschillen. En zeker in een diverse samenleving is dat belangrijk. Verschillend zijn en verschillend denken is  niet erg. Het maakt de samenleving boeiend. Stel dat iedereen het zelfde dacht? We kunnen een eenheid zijn in verscheidenheid. 

Verbinding is nodig. Dat geldt voor de politiek. Dat geldt voor de maatschappij, dat geldt voor onze samenleving. En verbinding ga je niet  alleen aan met gelijkgestemden. Verbinding maken doe je door in gesprek te gaan met mensen die anders denken als jij, om elkaar te leren kennen en waarderen, om overeenkomsten te ontdekken en verschillen te respecteren. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor ieders toegevoegde waarde. 

Ik heb gemerkt dat binnen de gemeenteraad van Nunspeet de diverse stromingen in de maatschappij elkaar, al tientallen jaren lang, steeds weer hebben weten te vinden. Ook nu zie ik het nog steeds gebeuren, zowel in het college als de gemeenteraad. De laatste raadsvergadering was gewoon saai omdat we bij bijna alle aan de orde zijnde onderwerpen elkaar gevonden hadden. Het belang van onze burgers staat voorop, en als dat de oorzaak is van een saaie vergadering, dan hoop ik op nog  veel meer saaie raadsvergaderingen.

De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Met dat als uitgangspunt willen we in onze prachtige gemeente met elkaar verder bouwen aan een sterke samenleving. Zo hebben wij het ook in het Collegeprogramma omschreven. We willen een overheid zijn die samenwerkt en stimuleert, die mensen verbindt en verder brengt. 

De jaarwisseling is in de gemeente Nunspeet gelukkig gezellig en zonder grote incidenten verlopen. Een woord van dank aan allen die daar aan hebben bijgedragen, in het bijzonder de politie en de brandweervrijwilligers. 

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. En voor het komende jaar staat er veel op stapel. Er wordt veel gebouwd. Zo veel dat de bouwwereld het niet bij kan benen. 

Nunspeet staat vanouds bekend als een gemeente waar het prima wonen is. Na jaren van beperkte bouw hebben we in 2018 plannen gerealiseerd, zoals in Molenbeek en Elspeet Noordwest. Deze plannen zijn een hoog gewaardeerde aanvulling op de kwaliteit van wonen die voor onze inwoners zo belangrijk is. Het mooie is dat veel van die woningen door de kopers gezamenlijk zelf ontwikkeld zijn, wat behalve mooie woningen ook al direct een sociale gemeenschap oplevert, die met elkaar in verbinding staat.  En dat is misschien nog wel belangrijker dan de huizen zelf.

Ik beschik op dit moment helaas nog niet over de laatste werkgelegenheidscijfers. Maar zonder deze cijfers durf ik te zeggen dat het in economisch opzicht goed gaat in de gemeente Nunspeet. Er wordt volop gebouwd op de Kolk, en hierdoor ontstaat er weer ruimte op de andere bedrijventerreinen. 

Het gaat goed met Nunspeet. Het rapport “de kracht van oost” (wetenschappelijk onderbouwd)  vermeldt dat de regio Gelderland/Overijssel in economisch opzicht en qua leefbaarheid binnen Nederland het beste scoort. Binnen de regio Oost scoort de Noord West Veluwe als Daily Urban system het beste. Het is duidelijk in wat voor mooie omstandigheden wij verkeren. Mijn conclusie is dat we in onze gemeente een van de beste plaatsen op aarde mogen wonen en werken.

Kunnen we met deze kennis zorgeloos naar huis. Nee, in tegendeel. Het is hard werken om aan de top te komen en het vraagt nog veel meer inspanning om in de top te blijven. Dat kan het gemeentebestuur niet alleen, dat kunnen de ondernemers niet op zichzelf, dat kunnen inwoners niet individueel, maar dat kan alleen wanneer we daar samen de schouders onder zetten. Verbinding is daarbij nodig. 

We zien net als vorig jaar een afname van het aantal inwoners met een uitkering. Het aantal mensen met een uitkering is gedaald van 685 naar 546. De jeugdwerkloosheid schommelt rond de 15 personen.

In het jaar 2018 zijn we als gemeente weer licht gegroeid. Was de groei in 2017 + 250, in het jaar 2018 was de groei + 350. Het voorlopig inwonertal bedraagt nu 27.439. 

In 2019 gaan we weer naar de stembus. In maart zijn de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen en in mei het Europees parlement. Met name de provincie kan met nieuwe programma’s een stimulerende rol in regionale economie hebben. De bestaande bestuurlijke grenzen worden steeds minder belangrijk. Samenwerking met partners waarmee je gezamenlijk iets hebt ligt steeds meer voor de hand. En dat is niet langer noodzakelijkerwijs de buurgemeente. Ook samenwerking tussen overheden en andere organisaties zullen vaker voorkomen, denk aan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen en initiatiefrijke groepen burgers. De ingezette samenwerking met Elburg en Oldebroek bouwen we in 2019 verder uit. 

Veiligheid

De criminaliteitscijfers over 2018 geven een positief beeld, er was minder criminaliteit en verbetering van de opsporingsresultaten. Met name het aantal woninginbraken blijft dalen. Cijfers zijn niet zaligmakend. Zeker als een vorm van criminaliteit je overkomt. De impact hiervan is groot. We zien ook een toename van initiatieven vanuit bevolking om een steentje bij te dragen, zoals de inzet van bijvoorbeeld het buurtpreventieteam Elspeet, buurtwacht Nunspeet en diverse whatsapp-groepen. 

Zorgelijk is dat veel criminaliteit gerelateerd is aan het drugs-  en middelengebruik. De gebruikscijfers in onze gemeente zijn vergelijkbaar met die van onze buurgemeenten. Deze vormen van criminaliteit zijn gerelateerd aan ondermijning. Begin 2019 wordt het ondermijningsbeeld voor Nunspeet gemaakt. Dit zal komende jaren tot acties leiden.  

De zomer van 2018 was extreem heet en droog. Het was een zware zomer voor onze brandweermensen. Veel uitrukken onder extreme omstandigheden. Veel branden konden gelukkig in beginfase worden geblust, door alerte oplettendheid van het publiek. 

De brand in de opslagloods van Stella afgelopen zomer had veel impact. Door de rookontwikkeling moest een groep mensen hun woning verlaten. Een ingrijpende gebeurtenis. Ook voor het bedrijf Stella en voor de direct omliggende bewoners en bedrijven. 

Ondanks de gewaardeerde inzet van de mensen op de ambulance blijven de aanrijtijden voor Elspeet en Vierhout ook het komende jaar onze aandacht vragen. 

Dames en heren. Tussen het woord verbinding en onze ambitie voor wat betreft duurzaamheid is ook een link te leggen. En dan doel ik op de link tussen ons in de tegenwoordige tijd en de generaties na ons. Zeker voor hen mogen we de ogen niet sluiten voor het duurzaamheidsvraagstuk. Wij moeten toe naar een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Als gemeentebestuur willen wij echt stappen zetten in de grootschalige opwekking van duurzame energie, zon en wind. Zonnepanelen zien we gelukkig al heel veel in het Nunspeetse straatbeeld. Maar het gebruik van wind als energiebron is in onze gemeente nog niet echt aan de orde. En dat gaat veranderen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen en echt werk maken van onze duurzame ambities, dan ontkomen we niet aan het opwekken van windenergie, zeker als we niet vele vele hectares grond willen volleggen met zonnepanelen. Wist u trouwens dat één moderne windturbine dezelfde hoeveelheid energie levert als een zonnepark met een oppervlakte van 8 hectare…?  

Ten slotte…

Net voor de kerst kwam Mark Rutte met  zijn open brief over een breekbaar vaasje. Je kunt er van alles van vinden. Maar ik deel de zorg van Rutte. Het gaat over het omgaan met elkaar en dat we moeten samenwerken om dit land nóg beter te maken.

Op 1e Kerstdag had Koning Willem Alexander het in zijn kersttoespraak over de Nederlandse norm. Dat we oog hebben voor elkaar en voor het gedeelde belang. Dat we samenwerken, en geven en nemen.

Samenwerken én verbinden. Laten die twee woorden centraal staan in alles wat we doen in het nieuwe jaar.  

Ik wens u en uw naasten een gezond, gelukkig en gezegend 2019.

 

48 REACTIES

 1. Mooie speech van onze Burgervader. Het thema ¨samenwerking en verbinding¨ kan blijkbaar prima worden uitgedragen zonder belerende citaten van Willem Groen van Prinsterer.
  Petje af!

 2. Wat fijn dat zijn vrouw er weer bij was! Hopelijk gaan we haar weer vaker samen met hem zien bij bijzondere gelegenheden.

 3. Of het nou de burgemeester, premier of de koning is ze hebben allen dezelfde prietpraat over samenwerken, acceptatie en verbinden. de staat waar zij vertegenwoordiger van zijn en die zij dienen is echter de veroorzaker van o.a. , individualisme, eenzaamheid en egocentrisme. de staat en overheid is er niet meer voor de burger maar kleed ze financieel uit, misbruikt zijn macht en beperkt d burger in alles. de burger is slechts nog goed om de staat onderhouden, die vervolgens alleen de belangen dient van de allerrijkste Elite, (zoals de bilderbergers e,d.)

 4. Nogal cynisch dat juist een SGP-burgemeester, vertegenwoordiger van één van de meest intolerante religieuze groeperingen van Nunspeet ( zie recentelijk o.a. bezwaren tegen opvoering van The Passion en So this is Christmas ) en van Nederland (Nashville-verklaring; van de Staaij ea), zich uitspreekt over de noodzaak van “verbinding” zoeken.

  Een burgemeester die zijn nieuwjaarstoespraak als podium gebruikt voor het gebruik van dergelijke gewichtige woorden, mag als gevolg hiervan worden aangesproken op het geven van het goede voorbeeld; dus niet alleen woorden maar ook daden!

  Na alle commotie rondom de Nashville-verklaring zou je mogen verwachten, dat hij in het kader van zijn uitspraak: “samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor ieders toegevoegde waarde”, juist nu in het openbaar krachtig stelling zou nemen en zou opkomen voor alle inwoners van Nunspeet, die zich niet thuis voelen bij de bedoeling van God om het huwelijk slechts als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw te zien.
  Tot nu toe blijken de woorden van van de Weerd echter slechts: “praatjes voor de vaak”. Zwijgen en toedekken is klaarblijkelijk de meest voorbeeldige manier om mensen tot elkaar te brengen!

  • Eens, dat is ook de reden dat ik vanaf het begin af aan tegen deze burgemeestersbenoeming was.
   En dat heeft, zoals ik ook elders al vaker heb uitgelegd, niets met de persoon van de Weerd te maken dat zou flauw zijn, die krijgt mijn respect en zijn opvattingen mag hij natuurlijk hebben. Mijn opvatting is echter dat iemand met een strenge religieuze achtergrond niet goed invulling kan geven aan de rol van een boven alle partijen staande burgemeester van alle inwoners, zonder zichzelf of een bepaalde groep inwoners op enig moment geweld aan te doen.

   • De persoon van de Weerd kun je niet scheiden van zijn burgemeesterrol Ed. Als iemand een openbare functie niet niet los kan zien van zijn persoonlijke religieuze opvattingen, dan is hij of zij gewoon niet geschikt voor die functie. Echter omdat gereformeerden menen altijd het gelijk aan hun kant hebben, hebben ze helaas niet het morele besef om af te zien van het bekleden van dergelijke posities. Ik vraag mij trouwens af waar dit respect van jou voor van de Weerd op gebaseerd is, politieke correctheid?

 5. Wat een gezeik weer over zijn achtergrond. Leer iemand nu eens beoordelen op zijn functioneren. Wat idioot om te veronderstellen dat mensen met een religieuze opvatting dit ambt niet kunnen uitoefenen. Je reinste flauwekul. Bijna 90 procent van de wereldbevolking is religieus. Zijn die mensen dan minder dan atheïsten en seculieren? Wat een denigrerend gedoe door een stelletje azijnzeikerds.

  • Je hebt er weer eens niks van begrepen heh? Het gaat er niet om of je je aangetrokken voelt tot een religie of dat een gelovig persoon geen burgemeester kan zijn. Het gaat er om dat je je realiseert dat je iedereen in de gemeente vertegenwoordigt als je burgemeester bent en dat ook uitstraalt. Mensen die zich slechts laten leiden door hun streng gedeformeerde opvattingen zijn om die reden niet geschikt voor een dergelijke functie.

   • Je mag niet verwachten dat dit soort refo-bijbelsnuivers iets begrijpt van wereldse zaken. Vraag je ze om stichtelijke liederen te zingen dan hebben ze een avondvullend programma maar spreek je ze aan op hun daden buiten die extreem religieuze shit om, dan valt het kwartje bijna nooit.
    Het is hilarisch dat het eigen “gelijk” moet worden gehaald uit het percentage gelovigen op deze aardbol. Het verklaart meteen waarom de Aarde er zo slecht voorstaat.

    • Ja, daar heb je gelijk in. Gelukkig behoren streng gereformeerden tot een geloofsgemeenschap die wordt aanbeden door een steeds kleiner wordende groep onwetenden.
     Het zijn bijna uitsluitend ouderen, die nog trouw op zondag in de kerkbankjes plaatsnemen om kennis te nemen van hun verderfelijke ideologie.
     Ik denk dat de invloed van dit minderheidsgroepje uiteindelijk zelfs in Nunspeet geheel gaat verdwijnen en dit zal dan gewoon gods “wil” zijn.

     • Ga voor de gein eens zondag om 9.15 uur bij cafe De Viersprong staan en kijk dan 10 minuten om je heen … Dan besef je pas wat een onzin je schrijft !

      • Is het zo erg? Lijkt mij trouwens een beetje vroeg voor een cafébezoek, 9.15 uur op zondagmorgen.

      • Ik zal zwaaien als u er staat – en ik zal alle jongeren aanmoedigen om iets gezelligs te roepen. Neem wel een groot papier mee, dan past alles wat u turft erop. En ogen van voor en van achteren zijn ook aanbevolen, er leiden namelijk veel wegen naar volle kerken.

       • Tjonge, dat wist ik niet. Zijn er echt nog zoveel jongeren die niet weten dat ze voor de gek gehouden worden met sprookjes over niet bestaande opperwezens? Ik dacht dat iedereen tegenwoordig wel toegang zou hebben tot de moderne wereld via internet. Nou ja, weer wat geleerd.

 6. Wat een denigrerend gedoe hier door een stel azijnzeikerds. Pertinente onzin die ik als vrijdenker niest serieus neem. Hitler zei trouwens ook dat joden niet geschikt waren om burgemeester te zijn. Het is dus gewoon wegzetten van bevolkingsgroepen wat hier gebeurt. Vileine discriminatie door een stel mafkezen.

  • Je moet die hitler niet zo serieus nemen joh, die kraamde alleen maar onzin uit…….. net als jij!

  • Als een gereformeerde gaat voorlezen uit Mein Kampf dan wordt het pas echt gevaarlijk! Deze persoon is werkelijk dubbel-gestoord.

 7. Dank, Atheist, voor je reacties.
  De laatste dagen heb ik vaak aan de holocaust moeten denken. In allerlei concentratiekampen zijn verschillende niet-gewenste bevolkingsgroepen ter dood gebracht. Christenen en bijvoorbeeld homofielen stonden daar naast elkaar. Ze hebben wellicht een poosje in een barak samengeleefd en samengewerkt (arbeit macht frei…) Als zij het niet overleefden, was hun lot hetzelfde. Gruwelijk. Moeten we NOOIT MEER willen! Daarom acht ik het nu belangrijker dat we elkaar verdragen, ook op deze site, dan dan we elkaar de koppen figuurlijk afhakken.

  • Dan moet jij je vooral laten leiden door een groepje religieuze fanatici die zich in Nederland tijdens de bezetting uitsluitend lieten leiden door het “door God gegeven gezag” van de bezetter. Dan komt het helemaal goed met jouw verdraagzaamheid.

   • Geschiedenis met een zwarte bril op lezen of eenzijdig bekijken is blijkbaar ook een hobby.
    De voorman van de SGP oordeelde inderdaad tijdens een deel van de Tweede Wereldoorlog zo over de Duitsers als u schrijft. Hij heeft echter zijn mening halverwege de oorlog gelukkig herzien, en was toen ook actief met het steunen van mensen die in het verzet werkten of ondergedoken waren. Verder waren er ook veel SGP’ers in die tijd die geheel anders dan hun voorman dachten. Dat werd niet verboden door een groepje fanatici, nee, die mening mochten zij gewoon hebben. Hoe ruimdenkend, toch!
    En van hen zijn er in de kampen omgekomen of in het verzet gesneuveld. Ook Nunspeters!

    • Dit is het toppunt van cynisme. Alleen al het feit dat u hier een volslagen idioot bedankt voor een reactie omdat deze zijn mening ondersteunt met citaten van één van de grootste oorlogsmisdadigers die de mensheid ooit heeft voortgebracht, maakt uw reactie volstrekt ongeloofwaardig.
     Ondanks mijn kritiek wil ik u ook een compliment geven; u bent erg goed in het recht praten wat krom is.

  • Trouwens die nazi’s waren ook voor het merendeel christenen maar die interpreteerden de bijbel natuurlijk weer net niet zoals god het bedoeld had.

   • @ Zoon van Got

    Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat de website Nunspeet.nu een website was waarop nieuwsfeiten worden gepresenteerd en waar vervolgens mensen inhoudelijk op kunnen reageren, maar als ik uw reacties (op veel verschillende onderwerpen) lees, dan blijft bij mij maar één vraag over: Waarom kan ik zo weinig inhoudelijke reacties van u op een onderwerp vinden en is de ‘inhoud’ van uw reacties zo ontzettend haatdragend richting alles wat met geloof of een christelijke partij te maken heeft?

    • Alleen al het woordje “alles” geeft aan hoe genuanceerd uw reactie is.
     Bovendien gaat dit nieuwsfeitje over de nieuwjaarstoespraak van burgemeester van de Weerd en de inhoudelijke reacties daarop.
     Centraal in deze reacties de kritiek op het gebrek aan daadkracht van deze burgemeester betreffende zijn uitspraak over de noodzaak tot “verbinden”. Daadkracht is juist in deze periode en gezien zijn positie relevant vanwege de ophef over de Nashville-verklaring en het feit dat van de Weerd lid is van een religieuze sekte die uitblinkt in onverdraagzaamheid en het uitsluiten van bevolkingsgroepen.
     Aangezien ik van u geen enkele inhoudelijke bijdrage kan teruglezen op dit thema, blijft bij mij ook één vraag over: is stiekem meelezen, anderen van alles verwijten maar zelf niets bijdragen een typische gereformeerdenstreek?

       • “De gemeenschap”. Dat is een hele bevolkingsgroep. Wilders roept ook dingen over hele bevolkingsgroepen: levensgevaarlijk.

     • 1. Het woordje ‘alles’ is inderdaad onderdeel van mijn genuanceerde reactie, omdat het helaas zo is dat ik in géén van uw reacties een andere dan een haatdragende uitlating zie over het christelijk geloof. Niet één! Dus lijkt me ‘alles’ een juiste constatering.
      2. Het klopt dat dit artikel gaat over de toespraak van de burgemeester en daar komen reacties op. Punt is juist dat úw reacties helaas zo vaak niet ingaan op het artikel, maar op de reacties van mensen die eronder staan.
      3. Het klopt dat van mijn kant over dit artikel geen inhoudelijke bijdrage is terug te lezen. Als ik inhoudelijk geen mening heb of het niet nodig vind deze te ventileren, dan plaats ik liever niets dan dat ik alleen maar puur haatdragende reacties plaats als reactie op de mening van anderen.

      Punt waar het vooral om gaat: Iedereen is vrij om te reageren op alle artikelen die worden geplaatst, ook u. Maar dan wel graag inhoudelijk en niet alleen als negatieve reactie op anderen die wél inhoudelijk reageren. En mijn voorgaande reactie had net zo goed onder één van de vele andere artikelen kunnen staan waar u op heeft gereageerd, want de strekking van uw reacties is helaas overal hetzelfde. Zie bijvoorbeeld het artikel over de ambulancezorg in Elspeet, waar u nogal anti-gereformeerde reacties plaatst als reactie op heel inhoudelijke reacties op het artikel. En juist die reacties zijn de reacties waar ik op doel.

      Mocht u bovenstaande constatering geheel uit de lucht gegrepen vinden, dan zie ik een inhoudelijke reactie graag tegemoet, als het u lukt bij voorkeur zonder anti-geloofsargumenten. In het andere geval is het misschien verstandig om bij uzelf te rade te gaan of u op deze manier een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van ons allemaal. Diversiteit is er nu eenmaal, en daar hoort onderlinge verdraagzaamheid bij.

      • Onderlinge verdraagzaamheid vraagt om wederzijds respect. Helaas, dat heeft de geschiedenis voortdurend uitgewezen, is het je vastklampen aan een spookjesfiguur op een wolk voor gelovigen de perfecte manier gebleken om dit principe slechts op zichzelf toe te passen.
       Misschien is het verstandig dat u zichzelf eens afvraagt op welke wolk van welke god u gaat zitten voordat u anderen vraagt na te denken over het positief bijdragen aan de leefbaarheid van iedereen.

       • Onderlinge verdraagzaamheid vraagt om wederzijds respect. Geheel mee eens! En dat is ook de kern van mijn voorgaande reacties.

        Ik weet inmiddels dat u niet bepaald een voorstander bent van het geloof, in welke vorm dan ook. En dat respecteer ik. Net zoals ik het respecteer dat anderen wel een geloof aanhangen. U heeft mij ook niet horen zeggen dat u geen mening mag hebben en die ook niet uit mag dragen, maar waar ik wel wat moeite mee heb is de manier waarop u die ventileert, namelijk het bewust haatzaaien (het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid jegens een individu of groepering, bijvoorbeeld op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming) tegen het christelijke geloof.

        Ik hoop dat u nog veel reacties mag plaatsen, want iedere stem mag gehoord worden. Maar zodra het richting haatzaaien gaat (en dat gaat het), dan wordt een grens overschreden en is het zelfs strafbaar. En ik ben geen haar beter als u, een gelovige is ook geen haar beter als u, maar als de grenzen van het toelaatbare worden opgezocht of zelfs overschreden, dan gaat er ergens iets niet goed.

        • Het suggereren dat iemand haatdragend is, zonder dat iemand zich specifiek heeft uitgesproken over dat hij of zij iemand haat, is op zichzelf al aanzetten tot haat. U weet het ongetwijfeld, wie zonder zonde is……
         Het zou u sieren u hieraan te houden voordat u zich uitspreekt.

 8. Hendrik Ido Ambacht, een paar dagen geleden: SGP-raadsleden lopen weg bij ontvouwen regenboogvlag ter gelegenheid van het instellen van een coming out-dag. Ja, ja die gereformeerden zijn echt super respectvol en hebben slechts één levensmotto: onverdraagzaamheid!

  • Gelukkig ben jij wel een en al verdraagzaamheid. Leven en laten leven en geef zelf het goede voorbeeld. Overigens zijn er talloze voorbeelden te noemen van intolerantie in onze samenleving.

   • Jan-aart, als je mensen (lees: refo’s) aanspreekt op hun onverdraagzaamheid, is dat een reactie op de haatzaaierij van deze individuen. Zeggen dat iemand omverdraagzaam is, omdat deze persoon bepaalde groepen op hun belachelijke gedrag aanspreekt, is natuurlijk volslagen achterlijk.

    • Je zou meer geloofwaardig zijn als je je beperkt tot individuen. Je kunt niet stellen dat hele bevolkingsgroepen onverdraagzaam zijn omdat ze iets geloven of iets vinden. Heel veel mensen vertonen belachelijk gedrag, zie het haatzaaien op deze website.

     • Nogal overdreven om een klein clubje halve zolen neer te zetten als een hele bevolkingsgroep. Bovendien, als ik mij beperk tot de individuele strenge zwarte kousenvertegenwoordiger, dan blijft de uitkomst nog hetzelfde.

 9. Zwarte kousen vertegenwoordigers bestaan niet, kousenkoopmannen verkopen alle kleuren van de regenboog. Zwart is op z’n tijd de kleur van de mode in Nederland en daarbuiten. Dus dit is alweer zo’n stigma, dat nergens op slaat. Net zo goed als het onzin is dat een bepaalde groep mensen haat zou zaaien. Als je alleen al in Nunspeet kijkt, zijn er erg veel mensen, met of zonder geloof, die vrijwilliger zijn bij stichtingen of collectes lopen (voor bijvoorbeeld Kankerbestrijding en de MLD – dus niet geloof-gerelateerd).
  Kijk daar eens naar! En waardeer dat. Je maakt je leven alleen maar zwartgallig beroerd als je zo negatief doet over anderen. Lachen is goed voor een mens, chagrijnig doen dodelijk.

 10. Onwetendheid is de bron van alle kwaad. De oorsprong van onverdraagzaamheid en haat vindt men daar waar liefde plaats maakt voor geloof.

 11. Het wordt me nu toch te gortig: als lid van een gereformeerde kerk wil ik het volgende zeggen: in mijn familie-, vrienden-, kennisen- en collega’s-kringen heb ik (naast christenen) homo’s, lesbo’s, moslims, joden, hindoe’s, bahá’í-ers, kopten, atheïsten, socialisten, liberalen, roomsen, ietsisten, refo’s en zelfs een man die met twee vrouwen samenwoont. Ik haat hier niemand van, sterker: het zijn allemaal pracht-mensen!

  En dat van geloof=oorlog, ook zo’n fabel! Kijk naar WO1, en 2. Naar de koude oorlog, naar Vietnam, korea. Dat waren geen strijd tussen geloven (tussen “goden”), maar strijd tussen idealogien en landen. Van macht voor ego’s.

  Ik hoop ook dat jullie ook van je medemens houden, dat is namelijk een heel mooi iets.

  • Dit is een misplaatste reactie omdat onverdraagzaamheid en haat altijd ontstaan vanuit hetzelfde principe, namelijk vanuit een dwingend aan de gemeenschap opgelegde ideologie. Of het nu het communisme is of een religie, beide zijn gebaseerd op ideologiëen (vgl de 10 geboden), waarbij het gebruikelijk was/is personen die de overheersende ideologie niet omarm(d)en, te stenigen dan wel op te sluiten in concentratiekampen.

 12. De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebben.

Comments are closed.