Medio 2018 plan verbetering stationsomgeving Nunspeet 

5
3930
Archieffoto

NUNSPEET – Het proces om te komen tot samenhangend plan voor een veilige overweg, een goede verkeersdoorstroming en een aantrekkelijk stationsgebied verloopt voorspoedig. Nadat de gemeenteraad in juni 2017 instemde met het Plan van Aanpak is de projectgroep voortvarend aan de slag gegaan. Naar verwachting zal er medio 2018 een advies gepresenteerd worden met een realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving. 

Het toewerken naar een haalbaar plan verloopt via twee sporen. Onder regie van ProRail wordt met name ingezoomd op de veiligheid van de overweg en de doorstroming van het verkeer. Daarnaast wordt met diverse betrokkenen nagedacht over de verbetering van de kwaliteit van het hele stationsgebied. Belangrijke spelers hierin zijn o.a. NS, ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland, maar ook de vastgoedeigenaren, de ondernemers in het gebied, de Bedrijvenkring Nunspeet, Ondernemersvereniging Nunspeet en Stichting Nunspeet uit de kunst.

Werkateliers

Vanwege de vele verschillende belangen die spelen in het stationsgebied is gekozen voor een aanpak met werkateliers. Inmiddels zijn er al drie achter de rug. Tijdens deze ateliers trekken alle betrokken  partijen gezamenlijk op, o.a. bij het bepalen van de belangrijkste kernwaarden in het stationsgebied en bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor knelpunten bij diverse verkeersmodellen. Maar ook worden zorgvuldig de verschillende belangen in beeld gebracht, en – soms letterlijk- voorzichtig op papier bedachte oplossingsrichtingen geschetst, waarbij dan weer gezamenlijk de  voor- en nadelen worden afgewogen. Dit alles zal gaan leiden tot een samenhangend plan voor het hele gebied. 

Proces

Naar verwachting zal in maart a.s. het vijfde en laatste atelier plaatsvinden. Hierna gaat bureau West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) aan de slag om een eindadvies te schrijven voor een breed gedragen voorkeursvariant (wellicht meer dan één). Op het concept-plan  krijgt een ieder t.z.t. gelegenheid te reageren. Naar verwachting zal de gemeenteraad zich dit najaar buigen over het plan. Na definitieve besluitvorming door de raad zal de uitvoering worden voorbereid. Vanwege de omvang en complexiteit van het geheel zullen de werkzaamheden waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

 

5 REACTIES

  1. we mogen kijken naar de uitvoerbaarheid ..bij plan drie zijn er geen tijdelijke maatregelen te nemen fase 1 aanleg weg en tunnel vanaf industrieweg naar elspeterweg..fase 2 het maken van de fietstunnel en de toegang naar het station fasr 3 het sluiten van de overweg en daarvoor open stelling van beide tunnels en de overige werkzaamheden uit voeren….Salverda tel 257240 bereid om nadere toelichting te geven

  2. zie de fasering in de uivoering 3 fases en zonder dure tijdelijke maatregelen

Comments are closed.