Grote pluimveetentoonstelling in Nunspeet „ Houd toch je snavel haan. Praat ik of praat jij ! “

0
632
Tijdens het keuren van hoenders. Dit vereist een grote vakmanschap. Op de achtergrond tentoonstellings-voorzitter J. Kamp

Nunspeet heeft drie dagen in het teken gestaan van ‘hanengekraai en kippengekakel’. In een gigantische tent van zestig bij veertien meter heeft de konijnen- en pluimveehoudersvereniging Sportlust een tentoonstelling georganiseerd, die alle vorige tentoonstellingen heeft overtroffen.

Op deze tentoonstelling heeft het publiek niet minder dan elfhonderd dieren kunnen bewonderen. Men mag respect hebben voor het actieve bestuur en de leden van Sportlust, die de laatste dagen wel dag en nacht gewerkt moeten hebben om een tentoonstelling van dergelijke omvang klaar te krijgen. En wanneer we achterom zien kunnen we met zekerheid stellen, dat dit evenement een succes is geweest. Ondanks het slechte weer zijn er circa tweeduizend bezoekers geweest. Het was jammer dat de onkosten voor een dergelijk evenement zo enorm hoog zijn. We willen een voorbeeld noemen. Het huren van deze tent kostte Sportlust 3.000 gulden. Wil men winst hebben, of liever gezegd, wil men geen verlies hebben, dan zal het toch zonder meer duidelijk zijn dat hier iets niet klopt …

In Nunspeet moet een dorpshal komen, waar plaats is voor ieder evenement . Dit moet evenals in andere plaatsen te realiseren zijn. Men moet beginnen met een stichting in het leven te roepen, waarin het plaatselijke verenigingsleven van alle richtingen is ondergebracht. Tevens moet men dan een basiskapitaal vormen, waarmee men bij de gemeente ongetwijfeld niet tevergeefs zal aankloppen. We hopen spoedig een positief geluid in deze richting te kunnen horen.

Het betrof hier een provinciale tentoonstelling. Uit twintig plaatsen waren de inschrijvingen binnengekomen. Voor enkele fokkers kwam de teleurstellende mededeling, dat men was volgeboekt. Ook de industrie e.d . had verschillende stands tin de tent opgebouwd. Zo waren er stands van de Coöperatieve Landbouwvereniging, boekhandel VEHA, Koerhuis Granen, Assurantiekantoor Mulder en het restaurant van de firma Bosch, allen te Nunspeet. Ook zagen we prachtige stands van Navobi uit Staverden, Beekman’s broederijen te Uddel en Kuikenbroederij Lagerwey uit Epe.

De keurmeesters toonden zich over de kwaliteit van de dieren zeer tevreden, hetgeen ook wel blijkt uit het feit, dat zelfs tweemaal het predikaat ‘U’ werd verleend, hetgeen als een hoge uitzondering mag worden gezien.In bepaalde klassen werd streng gekeurd, hoewel steeds daarbij de meest waardevolle adviezen aan de fokkers werden doorgegeven. Tien keurmeesters hebben een drukke dag gehad om de 1100 dieren te keuren. Ook de tentoonstelling op zichzelf was goed georganiseerd. Keurig stonden de kooien opgesteld in een schuine lijn, waardoor men een goed overzicht kreeg van het geheel. De kooien waren twee-hoog opgezet. De onderste rij kooien waren wat laag bij de grond gezet, waardoor het vrij moeilijk was de dieren goed te kunnen observeren. Een konijnententoonstelling heeft vooral het voordeel, dat men rustig de dieren kan bekijken.

Burgemeester Kuntze verrichtte de officiële opening.

Nu kon men op de Spoorlaan de hanen al horen kraaien. Het was dan ook geenszins verwonderlijk, dat burgemeester Kuntze tijdens zijn openingsrede zich plotseling omdraaide en riep: „ Houd toch je snavel haan ! Praat ik, of praat jij ! “. Onder het genot van een kopje warme koffie in de overigens vrij koude tent sprak de heer J. Kamp als voorzitter van het tentoonstellingsbestuur een welkomstwoord tot burgemeester Kuntze en zijn echtgenote, het raadslid J. G. Hiddink en de heer  G. Denekamp als gedelegeerde van de Raad van Beheer. Hij schetste kort de vele voorbereidingen die aan deze tentoonstelling waren voorafgegaan. Ook sprak de heer Kamp de wens uit dat er spoedig in Nunspeet iets gedaan wordt aan de zaalruimte. „ Wat in Ermelo kan, moet toch ook in Nunspeet kunnen “, meende hij. 

In het bijzonder bracht de voorzitter hulde aan de actieve secretaris van Sportlust, de heer E. Boone. Zonder hem hadden wij dat niet bereikt. Ook zijn echtgenote werd in deze hulde betrokken. Hierna bood de heer Kamp mevrouw Kuntze en mevrouw Boone een prachtige fruitschaal aan. Namens de Raad van Beheer sprak de heer Denekamp enige prettige woorden. „ Ongetwijfeld mag ik deze groots opgezette tentoonstelling een onderneming noemen. Met deze onderneming dient u to grote mate de vrijetijdsbesteding “, aldus spreker. Tot slot pleitte de heer Denekamp voor meer vrijheid voor het houden van konijnen en pluimvee in de nieuwbouwwijken. „ Men klaagt altijd over stank, maar iedere ware liefhebber zal er vast voor zongen dat dit niet voorkomt “, aldus de heer Denekamp.

Hierna verrichtte burgemeester Kuntze onder gekraai en gekakel de opening. Hij prees de moed van Sportlust om tot zulk een grote tentoonstelling te komen. „ In uw korte tijd van bestaan heeft u getoond niet voor moeilijkheden uit de weg te gaan. Het zou mijn ideaal zijn als de beide Nunspeetse verenigingen Sportlust en Ons Ideaal samen zouden gaan. Een toepasselijke naam zou dan bijvoorbeeld zijn „ Eendracht maakt macht “. In Nunspeet werken twee gezonde en goede verenigingen met allebei de beste bedoelingen. Eén grote vereniging zou echter economischer zijn. Deze tentoonstelling is een bewijs van levenskracht. Het is daarom goed dat deze sport geregeld de volle gelegenheid krijgt eens voor ” het voetlicht te treden. Het zal iedere bezoeker de gelegenheid bieden te genieten van de rijke verscheidenheid van de schepping en daardoor mens en dier nader tot elkaar brengen “, aldus burgemeester Kuntze. Met de wens dat Sportlust ook zakelijk er wel bij mocht varen, verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. Hierna maakten de vele genodigden een rondgang langs de bonte verscheidenheid van konijnen, hoenders en vogels.