B & W besluiten onder de loep

1
3735

De bewustwording op het gebied van duurzaamheid moet worden verhoogd. Zowel bij de gemeente zelf als bij inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het is één van de vijf ambities welke het college van burgemeester en wethouders heeft opgenomen in het concept voor de duurzaamheidsdoelstellingen in de periode tot 2025.

Uit een evaluatie blijkt dat de aanpak van de duurzaamheidsopgave waarvoor de gemeente staat sterk versnipperd is georganiseerd en te langzaam gaat. Er moet een heldere visie komen waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. De ambities zijn hoog maar de financiële middelen voor de realisering zijn beperkt of niet toegekend aan gestelde doelen. Ook is binnen het gemeentehuis zelf de ambtelijke capaciteit te beperkt.

Ook moet worden ingezien dat samenwerking tussen gemeente en andere partijen essentieel is. Transparantie, vertrouwen, loslaten en doorpakken zijn belangrijke randvoorwaarden om de gestelde doelen te bereiken.

Het college kiest voor een inzet op zes pijlers met duidelijke ambities. Het gaat om energiebesparing, energieopwekking, energietransitie, groene mobiliteit, klimaatopgave en circulaire economie. Binnen de gemeente Nunspeet komt 42 procent van het energieverbruik uit de bebouwde omgeving. Het besparen van energie door inwoners, bedrijven en instellingen moet door iedereen dan ook als prioriteit worden aangemerkt. De gemeente wil hierbij een stimulerende en faciliterende rol vervullen.

Uit recent onderzoek naar grootschalige opwekking blijkt dat een windpark zo goed als zeker in de gemeente Nunspeet niet haalbaar is. Er zijn te veel verspreide gevoelige bestemmingen en veel zwaar beschermde Natura 2000 gebieden. Dat maakt dat de provincie Gelderland vooralsnog niet wil meewerken aan een windpark langs rijksweg A28. Daarnaast worden zonneparken in het agrarische buitengebied voorlopig niet toegestaan.

Olie en gas moeten grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen als biomassa, waterkracht, zon, wind en aardwarmte. De uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2050 moet sterk zijn verminderd. Het college beseft dat dit geen eenvoudige opgave is en er prioriteiten moeten worden gesteld en keuzes gemaakt.

Gemotoriseerd verkeer is binnen de gemeente Nunspeet verantwoordelijk voor ongeveer 37 procent van het totale energieverbruik. Wegverkeer is de grootste factor. Daarom wordt ingezet om een netwerk te realiseren dat de fiets als prettig en veilig alternatief ten opzichte van de auto ondersteunt. Er komen meer laadpunten voor elektrische voertuigen en bij het vervangen van het gemeentelijk wagenpark wordt gekozen voor zuiniger en schonere varianten. Dat moet leiden tot een vermindering van CO2 uitstoot.

Ingezet wordt op het stimuleren van het hergebruik van grondstoffen uit afval. Afval moet voor 75 procent zijn geschieden en terug worden gebracht tot honderd kilogram huishoudelijk afval per inwoner voor 2025. Onderzocht wordt of een milieustraat in Nunspeet kan bijdragen aan deze doelstelling. Hierdoor moet het laagdrempelig storten van grofvuil mogelijk worden.

De communicatie met de inwoners wordt verbeterd en waar mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen, zoals gemeenten op de Noord Veluwe en de woningstichting. Een financieel voorstel om alle doelen te bereiken wordt in november aan de gemeenteraad aangeboden. Daarvoor krijgt de commissie al de ruimte om de nu voorgestelde ideeën en doelen te bespreken.


De monumentale status van de voormalige molenaarswoning aan de Molenweg in Elspeet is ingetrokken. Dat heeft te maken dat er tijdens het proces rond de verbouwing van de woning het nodige mis is gegaan.

Het pand is inmiddels verbouwd in meerdere wooneenheden waarin arbeidsmigranten worden gehuisvest. Op grond van het geldende bestemmingsplan is het pand bestemd voor Wonen. In het bestemmingsplan is geen beperking opgenomen van het aantal woningen dat is toegestaan. Dit maakt het voor het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders moeilijk handhavend op te treden tegen de huisvesting.

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan dat kamergewijze bewoning van een woning moet voorkomen. Wanneer de regeling in werking in treedt is huisvesting van arbeidsmigranten alleen nog mogelijk via een omgevingsvergunning. Hiernaast wordt beleid ontwikkeld waar huisvesting ruimtelijk gewenst is. Op korte termijn worden hiervoor gesprekken aangegaan met bedrijven, uitzendbureaus en vastgoed mensen om inzicht te krijgen in de omvang, de behoefte voor de toekomst en mogelijk oplossingen voor de huisvesting.

Ten aanzien van de verbouwing van de woning is in maart 2016 een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Door het college werd de monumentencommissie geraadpleegd. De commissie gaf aan zich te kunnen vinden in de herbouw van een dubbele woning met als voorwaarde dat dit moest gebeuren in de stijl van 1930. Ook werd van belang gevonden dat juridisch de zekerheid moest worden verkregen dat dit ook zou gebeuren.

Door het college is vervolgens een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat de goedkeuring kreeg van de raad. Op enig moment werd het de gemeente duidelijk dat de initiatiefnemers het niet voor elkaar kregen om de herontwikkeling uit te voeren. Dat maakte dat het dienen van een uitgewerkt plan en ondertekening van een overeenkomst uitbleven.

Het pand werd intussen verkocht zonder dat dit bekend was binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente. Pas medio 2018 werd geconstateerd dat er bouwwerkzaamheden plaatsvonden zonder vergunning. De toezichthouder besloot de bouw stil te leggen. In een gesprek met de nieuwe eigenaar heeft die zijn plannen toegelicht en aangegeven liefst de monumentale status ingetrokken te zien.

De monumentencommissie werd opnieuw geraadpleegd. Hoewel de leden in feite niet van mening waren veranderd maar omdat het monument technisch tot niet meer viel te reden werd het advies gegeven de monumentale staat van het pand in te trekken. Hierna werd door de nieuwe eigenaar een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een verdiepingsvloer, andere dak beplating en het plaatsen van dakramen.

Na een negatief advies van de welstandscommissie besloot de eigenaar geen nieuwe dakplaten aan te brengen en de huidige dakconstructie intact te laten. Dat leidde er toe dat alleen vergunning werd verleend voor het aanbrengen van een verdiepingsvloer., De aangevraagde dakkapel en onderhoud van bestaande dakplaten mag plaatsvinden zonder dast hiervoor een vergunning nodig is.

De commissie Ruimte wordt geïnformeerd over de gang van zaken en het huidige en toekomstige gebruik van het pand.


De bewoner van de Plaggebaan 20 in Vierhouten mag een extra woning bouwen op zijn perceel. Dit in het kader van de functieveranderingsregeling. De man sloopt hiervoor 606 vierkante meter aan voormalige agrarische bebouwing. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het bestemmingsplan definitief vast te stellen.


De gemeente Nunspeet is niet bereid een strookje gemeentegrond te verkopen aan een bewoner van de Prinses Christinastraat. Het gaat om een strook naast de woning van de man. Hierop staat een haag welke, zo geeft de man aan, schade veroorzaakt aan zijn garage.

Volgens het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders heeft de man hiervoor geen bewijs aangeleverd en kan de blinde garagemuur ook vrij eenvoudig worden geïmpregneerd. Omdat het gaat om een functionele strook grond die ook nog eens beeldbepalend is voor de omgeving weigert het college mee te werken aan de verkoop.

De haag heeft, zo geeft het college aan, een afschermende functie en is een buffer tussen de parkeerstrook en particulier eigendom. Het verzoek was al eerder afgewezen maar de man blijft volhardend in zijn verzoeken aan de gemeente de grond in eigendom te mogen verwerven.


 

1 REACTIE

  1. Serieus, over die molenaarswoning: heeft de gemeente ook beboet? Zoniet: lekker slap. De gemeente moet gewoon ingrijpen wanneer zoiets gebeurd!

Comments are closed.