Stationsomgeving Nunspeet, stand van zaken

0
744
Archieffoto

NUNSPEET – Het is een poosje stil geweest rond de stationsomgeving, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de ondertunneling van de Elspeterweg en de aanpassing van de Stationsomgeving. Zo is in de gemeenteraad gesproken over de verkeersstromen in de nieuwe situatie. Belangrijkste verandering is dat de raad in kader van de verkeersveiligheid heeft gekozen voor een vrij liggend fietspad aan de noordzijde van het stationsplein en de centrumwand. In dit ontwerp kon het gebouw met daarin Froyo en het VVV niet langer worden gehandhaafd. Met hen zijn we in gesprek over een oplossing.

Naar aanleiding van de behandeling in december 2020 is door enkele omwonenden aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Enkweg in relatie tot het busvervoer en de aanwezigheid van het busstation op het stationsplein. Naar aanleiding van deze vragen heeft de raadscommissie gevraagd zowel onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op de Enkweg als een separaat onderzoek uit te voeren naar de mogelijke vestiging van het busstation op het Veluwe Transferium. Momenteel worden deze onderzoeken uitgevoerd. De raadscommissie heeft ingestemd met het voornemen over te gaan tot verdere technische uitwerking van het plan. De besluitvorming naar aanleiding van de genoemde onderzoeken zal hier bij worden betrokken. Na afloop van dit proces is het de bedoeling de stakeholders in het gebied opnieuw te betrekken bij de definitieve uitwerking.

Op dit moment ziet de het plan er zo uit.

 

 

 

 

 

 

Stroopstok

Voor de jaarwisseling is het pand van de stroopstok gesloopt. Er zat veel asbest in het gebouw, hetgeen bij brand gevaar zou opleveren. Met de sloop wordt de herinrichting van het gebied concreter zichtbaar. De ondergrond alsmede delen van de fundering zijn nog niet verwijderd. Dit is ook best een complexe klus in verband met mogelijke aanwezigheid in de ondergrond van puin vermengd met asbest. Totdat de ondergrond is gesaneerd zal het terreindaarom in verband met milieuhygiënische aspecten blijvend worden afgezet. Dit heeft betekenis voor de twee paden die vanaf het terrein van de Jumbo over het terrein van de Stroopstok liepen naar de Elspeterweg. Het meest noordelijke pad dat richting het zebrapad loopt zal zo spoedig mogelijk worden hersteld. Het zuidelijke pad dat uitkomt tegenover de fietsenstalling zal blijvend worden afgesloten. Openstelling zou in deze situatie tot een verslechtering van de verkeersveiligheid leiden.

Joris

Café-restaurant Joris heeft recent Zalencentrum Pineta aangekocht en zal daar het bedrijf gaan voortzetten. De verplaatsing naar het Veluwe Transferium is hiermee van de baan.

Bestemmingsplan

De wetgeving, rechtspraak en beleidsvoorstellen op het gebied van stikstof zijn ook de afgelopen maanden weer fors in beweging. De uitkomst van de onderzoeken en de proceduretijd voor een eventuele vergunning Wet natuurbescherming bij de provincie bepalen wanneer het bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. De planning voor het bestemmingsplan staat hiermee onder druk. De verwachting is dat het bestemmingsplan eerst na de zomer in procedure kan worden gebracht.

Regiodeal

De gemeente Nunspeet heeft recent, net als de andere Veluwse gemeenten, de Samenwerkingsovereenkomst getekend waarin is afgesproken dat de gemeenten zich mede inzetten om de Regiodeal Veluwe uit te voeren. Nunspeet is in lijn hiermee in gesprek met onder andere de Provincie Gelderland om vanuit de lopende ontwikkelingen in het stationsgebied, het transferium zodanig in te gaan richten dat dit nog meer een toegangspoort voor de Veluwe wordt zoals bedoeld in de regiodeal. Dit betekent dat er ingezet moet gaan worden op voorzieningen op het transferium en op verbindingen naar het omringende gebied. Op basis van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen wordt een aanvraag voor een substantiële financiële bijdrage als zeer kansrijk beoordeeld. Er wordt gewerkt aan een plan dat voldoet aan de eisen van de regiodeal om zo in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Fiets parkeren

De gemeente Nunspeet heeft op basis van een uitvraag door het Rijk verzocht om vanuit de regeling van het Klimaatakkoord een bijdrage voor een uitbreiding en herinrichting van de fietsenstalling bij het station met minimaal 250 plaatsen. Zoals in het Klimaatakkoord vermeld ziet de Rijksoverheid dat de fiets een aantrekkelijk, duurzaam en gezond alternatief biedt voor de auto. Gelet op de diverse kansrijke projecten heeft het Rijk daarom, in aanvulling op de middelen die in het Regeerakkoord zijn gereserveerd nogmaals €75 miljoen euro uitgetrokken voor de cofinanciering van fietsenstallingen bij OV-knooppunten. De middelen zijn bedoeld om de overgang naar duurzame personenmobiliteit te versnellen en ondersteunen en bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Door bevordering van de fiets-treinreis en het gebruik van de fiets kan CO2-uitstoot voorkomen of verminderd worden. Daarmee sluit het Rijk aan op de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord op basis van regionale mobiliteitsplannen. Het draagt eraan bij dat werknemers de overstap van de auto naar de combinatie fiets-trein kunnen maken, waarover afspraken zijn en worden gemaakt met werkgevers. Nunspeet is geselecteerd om een plan te mogen indienen op basis waarvan een bijdrage kan worden verstrekt.

Aanbesteding ‘gemeentedeel’ aanpak stationsomgeving

Het project wordt begeleid door een ingenieursbureau. Voor het vervolg van het traject gemeente (niet de ondertunneling maar de stationsomgeving) is een Europese aanbestedingsprocedure gehouden. De aanbesteding is gewonnen door de Roelofs Groep. De gemeente feliciteert de Roelofs Groep met het winnen van de aanbesteding en kijkt uit naar een goede samenwerking de komende jaren.

Kijk voor meer informatie en eerdere nieuwsbrieven op www.nunspeet.nl/stationsomgeving

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here