Plan opgesteld voor verbetering verkeersveiligheid in Vierhouten

0
349

VIERHOUTEN – Er is een voorlopig plan opgesteld dat moet leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid in Vierhouten.  Plannen voor de Nunspeterweg en Gortelseweg zijn daarin nog niet opgenomen, dit moet onderdeel worden van nieuw beleid. Om het plan te bespreken komt er een digitaal overleg tussen belanghebbenden, de dorpsvereniging Vierhouten en de gemeente.

Bij de gemeente zijn meldingen binnen gekomen dat het kruispunt Nunspeterweg-Ossenkolkweg als onoverzichtelijk en verkeersonveilig wordt ervaren. De voorrangsregels worden als onduidelijk aangemerkt, omdat aan één zijde van de weg een niet rechtsgeldige stopstreep is aangebracht. Daarbij is aan de overzijde van de weg de voorrang ten behoeve van fietsers niet geregeld. Dit veroorzaakt onduidelijkheid bij fietsers. Ook wordt erop gewezen dat hier te hard wordt gereden.

Als mogelijk alternatief wordt aangedragen de voorrangregels voor fietsers op dit kruispunt door het aanbrengen van haaientanden te benadrukken en de niet geldige stopstreep te verwijderen. De snelheid moet omlaag door het toepassen van klinkerverharding in een contrasterende kleur. Het kruispunt wordt daarbij voorzien van een optisch plateau.

Een andere mogelijke oplossing is door middel van haaientanden de voorrangsregels op de fietspaden te benadrukken waarbij de stopstreep eveneens wordt verwijderd. Middels het bestaande plateau moet het gemotoriseerd verkeer worden geattendeerd op het kruispunt. Aangegeven wordt dat dit een gering snelheid beperkende effect heeft.

Voor het kruispunt Nunspeterweg met de Ganzenakkers wordt voorgesteld het kruispunt van klinkerverharding in contrasterende kleur te voorzien. De klinkerverharding draagt bovendien bij aan het bevorderen van het dorpse karakter van de entree van Vierhouten. Het wegvak Nunspeterweg buigt in de toekomstige situatie meer af richting Ganzenakkers. Hierdoor wordt getracht het afsnijden van de bocht te verminderen en het vrij liggende fietspad beter kenbaar te maken voor fietsers.

Ook het kruispunt Nunspeterweg met de Elspeterbosweg en de Gortelseweg wordt in het plan voorzien van de eerder genoemde klinkerverharding om de snelheid van het verkeer te remmen. Dat komt ten goede aan de overzichtelijkheid en het kunnen oversteken door voetgangers.

De klinkerverharding wordt ook aanbevolen voor het kruispunt Elspeterbosweg met de Ganzenakkers. Dat geldt ook voor het kruispunt van de Gortelseweg met de Tongerenseweg.  Ook wordt een oplossing aangedragen voor de onduidelijkheid die door weggebruikers wordt ervaren op de Ganzenakkers. De as-verspringen worden vervangen door een strook klinkerverharding in een lichte punaise vorm. Hierdoor moet de snelheid van het verkeer worden afgeremd. Ook moet het ongewenste parkeergedrag tussen de bomen worden voorkomen. Hiervoor worden boomstammen langs de Ganzenakkers geplaatst. Auto’s die moeten parkeren kunnen terecht op het parkeerterrein aan de Ganzenakkers.

Voor verbetering van het wegvak Elspeterbosweg wordt ten behoeve van voetgangers een schelpenpad aangelegd. Dit begint bij de kruising met de Ganzenakkers en loopt door tot huisnummer 33. Indien de genoemde knelpunten worden aangepakt is hiermee een bedrag van in totaal 202.000 euro gemoeid.  De definitieve hoogte daarvan wordt later vastgesteld, mede aan de hand van de definitieve ontwerpen voor de genoemde wegen.