Het Ondernemersfonds vanuit SGP perspectief

1
882

In het afgelopen half jaar is veel gesproken over de mogelijke oprichting van het Ondernemersfonds binnen de gemeente Nunspeet. Een projectgroep heeft de mogelijkheden onderzocht en veel gesprekken gevoerd met allerlei (publieke) instanties, organisaties en overige vertegenwoordigende overlegorganen. 

Met onze fractie hebben we in de georganiseerde overlegmomenten (zoals bij commissievergaderingen) en in persoonlijke gesprekken gesproken met leden of vertegenwoordigers van de projectgroep. Ook hebben wij veel contact gehad met ondernemers die positief of negatief gestemd waren over een Ondernemersfonds. 

Vertrekpunt

In het begin van dit kalenderjaar, is door alle fracties benoemd dat we een positieve grondhouding hebben. Met als ‘ja, mits’ dat het draagvlak ondernemers een essentieel punt is. Zo is het ook in het raad brede akkoord vastgelegd: “Verder hebben we goede verwachtingen van het ondernemersfonds. Wij zijn benieuwd naar het draagvlak van het ondernemersfonds, waardoor gezamenlijke initiatieven in een afgebakend gebied tot stand kunnen komen.”

Er is aan het begin van het proces afgesproken, dat de initiatiefnemers van het Ondernemersfonds met een voorstel dienden te komen hoe zij het draagvlak wilden gaan meten. Dat voorstel is er niet gekomen. Ook niet nadat onze fractie deze toezegging nogmaals onder de aandacht heeft gebracht in juni 2022.

Waardering

In de gesprekken met initiatiefnemers is gebleken dat zij veel tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van gesprekken. Wij waarderen de inzet om het goede te willen doen voor de gemeente Nunspeet en haar kernen. Hoewel de indruk is gewekt dat er haast geen gesprekken zijn gevoerd door initiatiefnemers is dat wel degelijk het geval geweest. Met allerlei belanghebbenden, besturen van de ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties, enz. is gesproken. 

Ons standpunt

In de afgelopen vergadercyclus hebben wij aangegeven negatief tegenover het raadsvoorstel staan, voor de opzet van een Ondernemersfonds. Zowel tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur als tijdens een gesprek met een afvaardiging van de projectgroep hebben wij onze vragen kenbaar gemaakt en onze argumenten gedeeld. 

Bij deze een korte weergave daarvan: 

  • Wij constateren dat het proces niet is gelopen op de manier waarop dat met de projectgroep is afgesproken. Juist bij een onderwerp als dit (waarbij een forse belastingverhoging voor bedrijven wordt doorgevoerd) moet het proces boven alle twijfel verheven zijn. 
  • Wij constateren derhalve dat het draagvlak niet afdoende en representatief is aangetoond. 
  • Wij vinden dat de noodzaak van een verplicht ondernemersfonds in de vorm zoals de projectgroep die heeft voorgesteld onvoldoende blijkt. De bedrijven in onze gemeente steunen op eigen initiatief al veel lokale initiatieven. Als voorbeeld hebben we het nieuwe schoolplein langs de Staverdenseweg in Elspeet genoemd, een voor standhouders ‘uitverkochte’ Boerendag in Elspeet of de voetbalvereniging Hulshorst die veel zelf oppakt met vrijwilligers en lokale bedrijven. We zien dat bedrijven en inwoners samen de schouders eronder zetten als er wat moet gebeuren. Zonder dat daar een dwangmiddel (zoals de voorgestelde ‘belastingmaatregel’) aan te pas moet komen. 

Vanuit onze fractie hebben wij -met twee ondernemers in onze raadsfractie- veel contacten in het midden- en kleinbedrijf binnen de kernen Elspeet, Hulshorst en Nunspeet. Inmiddels ontstaat er ‘reuring’, over het gebrek aan politieke steun voor besturen van ondernemersverenigingen. Wij zetten de lijn voort van de afgelopen jaren (en in het bijzonder afgelopen half jaar over het Ondernemersfonds) en blijven graag in gesprek, waartoe wij inmiddels de uitnodiging hebben verzonden.  

1 REACTIE

  1. Besturen van ondernemers verenigingen hebben zich persoonlijk voor het karretje laten spannen. Zij waren vergeten dat zij alle ondernemers moeten vertegenwoordigen. Bij zo’n grote weerstand zullen zij echt bij zichzelf te rade moeten gaan en niet verwijzen naar anderen.

Comments are closed.