Plan Bunterhoek in steigers: oude gebouw gesloopt

0
1479
NUNSPEET – De Nunspeetse gemeenteraad wordt gevraagd een definitieve verklaring van geen bezwaar af te geven om de nieuwbouw op het terrein van De Bunterhoek mogelijk te maken. Dat is nodig door het indienen van vijf bezwaarschriften, vooral gericht tegen de omvang en de hoogte van het gebouw. De raad wordt voorgesteld de bezwaren ongegrond te verklaren.
 
De nieuwbouwplannen zijn ingediend door de protestants christelijke Woonzorg Unie Veluwe (WZU). De huidige bebouwing voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld aan een woonzorgvoorziening. Na realisatie van het nieuwe gebouw wordt de huidige Bunterhoek gesloopt. In overleg met omwonenden is de ligging van de noordelijke inrit gewijzigd waarmee aan hun wensen tegemoet is gekomen. Door het college wordt aangevoerd dat uit stedenbouwkundig oogpunt er geen bezwaren zijn tegen de nieuwbouw. Rondom het geplande complex komt een gebied met een groene uitstraling. 
 
BOMEN Van belang is ook dat zo veel mogelijk bomen behouden blijven. Van de 100 bomen blijven er 82 gespaard. Onder de te kappen bomen bevinden zich drie monumentale bomen. De bomen kampen met een zwamaantasting waardoor ze een minder vitale conditie hebben, maar ook nog maar een beperkte levensduur. Voor de derde boom geldt dat, indien deze gespaard wordt, meer andere monumentale bomen moeten worden gekapt die een langere levensduur hebben. Het nieuwe woonzorgcentrum moet straks, naast ‘wonen met zorg’ ook appartementen bieden voor kleinschalige woongroepen. Ouderen met dementie moeten hierin zoveel mogelijk als thuis wonen. Dit door het bieden van structuur en veiligheid waarbij de bewoners, samen met andere cliënten, het huishouden draaiende moeten houden.
 

In de nieuwbouw komen in totaal 106 appartementen. Het gaat om zestig ‘wonen met zorg’ appartementen en 48 appartementen voor kleinschalige woongroepen. De vier woongroepen worden onderverdeeld in twee keer acht appartementen. Het plan wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst wordt de nieuwbouw gebouwd en daarna wordt het huidige gebouw gesloopt. Dat maakt dat de huidige bewoners in het huidige complex kunnen blijven wonen en niet tweemaal behoeven te verhuizen. Dat zou voor hen veel stress opleveren en is daarmee ongewenst.

VOORZIENING Daarnaast besteedt de woonzorgunie liever het geld dat een noodvoorziening kost, liever aan de nieuwbouw, de inrichting en de voorzieningen in het nieuwe pand. Omdat een goede communicatie van belang wordt gevonden zijn al een drietal informatiebijeenkomsten gehouden. De gesprekken worden doorgezet om een breed draagvlak te verkrijgen.

Opzet was dat in december van dit jaar met de nieuwbouw zou worden gestart. Gezien de ingediende bezwaren en de benodigde instemming van de raad is dat niet mogelijk. Dat maakt dat ook de oplevering eind 2018 vermoedelijk niet haalbaar is. Wel moeten de bewoners in 2019 hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw.

Bron Veluweland.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here