Oostelijke rondweg Nunspeet nu open!

0
2514

Nunspeet – Vandaag op woensdag 11 oktober was het dan eindelijk zover. De oostelijke rondweg om Nunspeet is klaar en werd officieel geopend door Burgemeester van de Weerd en wethouder Groothuis. Het zuidelijke deel van de rondweg (Eperweg tot Oosteinderweg) is al geruime tijd open, het westelijke deel (Oosteinderweg tot Elburgerweg) werd eind van de middag opengesteld. Naast de spectaculaire opening met een Fennek van de Koninklijke Landmacht kon de jeugd zich uitleven met skate’s, skeelers of steps op het nieuwe asfalt.

Het was een lang en moeizaam proces, maar het resultaat telt! “Een weg waar inwoners en bedrijven zeer content mee zijn en die een visitekaartje is van veiligheid, en inpassing in de omliggende natuur”, aldus een tevreden wethouder Jaap Groothuis.

De ontsluiting van een nieuw aan te leggen bedrijventerrein De Kolk en de nieuwe woonwijk Molenbeek, evenals het ontlasten van de wijk Oenenburg van het vele vrachtverkeer dat dagelijks door de woonwijk dendert. Dat waren de belangrijkste redenen voor het gemeentebestuur van Nunspeet om met een plan te komen voor een oostelijke rondweg.

Langdurig proces
Na het sluiten van de Nunspeetse Generaal Winkelmankazerne mocht de gemeente ter compensatie een bedrijventerrein van 30 ha aanleggen. Dit werd in 1993 met de provincie afgesproken. Het 43 hectare grote kazernecomplex werd gesloopt, waarna het complex met de overdracht aan Staatsbosbeheer werd ‘teruggegeven aan de natuur’. Inmiddels waren de plannen voor het nieuwe industrieterrein uitgewerkt, met een rondweg voor de noodzakelijke ontsluiting. De Raad van State vernietigde echter in 2009 het bestemmingsplan voor het deel van de rondweg omdat een Passende Beoordeling ontbrak, ondanks de ontwikkeling van natuur op het Generaal Winkelmankazerneterrein. Het bedrijventerrein de Kolk kreeg wel haar definitieve bestemming.

Uiteindelijk werd een omgevingsvergunning voor de rondweg verleend in 2013, nadat het wegontwerp van de rondweg verder was aangepast ten behoeve van de te beschermen natuurwaarden. Deze omgevingsvergunning werd in 2014 onherroepelijk. Ook ontving de gemeente de noodzakelijke ontheffing op grond van de Flora en Faunawet in 2013 omdat voldoende rekening wordt gehouden met in het gebied aanwezige dieren en planten.

Maar daarmee was de gemeente er nog niet. Het proces van vergunningverlening (Natuurbeschermingswet ‘98 (Nbw)) bleef moeizaam verlopen. Hoewel door de provincie in 2013 na een langdurig en zorgvuldig proces de Nbw-vergunning voor de Kolk en oostelijke rondweg was verleend, zette in 2014 de Raad van State toch een streep door deze vergunning. Een bittere pil voor de gemeente.
Ondanks de crisis was er in Nunspeet volop belangstelling voor een bedrijfskavel op het nieuwe bedrijventerrein. Het bestemmingsplan hiervoor was inmiddels vastgesteld.

Compensatie en mitigatie
Het natuuronderzoek spitste zich uiteindelijk toe op de wespendief en zwarte specht, die op de Veluwe hun leefgebied hebben. Voor deze soorten werd bos omgevormd. Daarnaast was de stikstoftoename, die van invloed is op habitattypen een belangrijk issue. De gemeente Nunspeet opteerde om die reden voor een plek op de lijst van de prioritaire projecten van de Provincie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en kreeg deze gewilde plek ook. Omdat deze aanpak (PAS) nog in ontwikkeling was (en onzeker), besloot de gemeente Nunspeet de berekende stikstofemissies zélf te mitigeren door stikstofrechten van agrariërs op te kopen. Een nieuwe passende beoordeling werd gevoegd aan de nieuwe aanvraag voor de Nbw- vergunning van 2015.

De zo gewenste Nbw-vergunning werd in juni 2016 verleend door de provincie, maar opnieuw werd beroep ingesteld bij de Raad van State. In afwachting van de behandeling van de beroepschriften werd door de gemeente verder onderhandeld met de laatste partijen die beroep hadden ingesteld, en dit bleek succesvol. Vlak voor de zitting trokken deze hun beroepschriften in. Daarmee werd de zo gewenste Nbw-vergunning eindelijk onherroepelijk!

Er is uitzonderlijk veel gecompenseerd en geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Naast de herontwikkeling van de 43 ha van de Generaal Winkelmankazerne tot natuurgebied is er bos omgevormd voor de wespendief en de zwarte specht, worden beheersmaatregelen getroffen om stikstof uit de natuur te verwijderen, is er natuur ontwikkeld op de Schaarweide, en er zijn vele mitigerende maatregelen genomen zoals 4 faunatunnels, oversteken voor eekhoorns en vleermuizen, de aanleg van een haag voor de jongen van steenuilen etc.

‘Druk’ op snelle aanleg rondweg
Direct na het verlenen van de Nbw-vergunning in juni 2016 werd de aanleg van de eerste fase van de rondweg aanbesteed. Een van de voorwaarden van deze vergunning was dat in het Natura 2000 gebied alleen gewerkt kon worden van 1 september tot half maart, dus haast was geboden. Wachten op een onherroepelijke vergunning kon niet want dit betekende uitstel tot september 2017. Zowel de druk vanuit het bedrijfsleven als van een bewoners actiecomité dat tegen het doorgaande verkeer in Oenenburg ageerde, was hoog. Het risico van stilleggen door een mogelijke schorsing werd genomen en medio september 2016 werd met de aanleg van het zuidelijk deel van de rondweg gestart.

Innovatief zandtransport
Heel bijzonder is dat de rondweg en het bedrijventerrein wordt aangelegd met zand dat afkomstig is uit de nabijgelegen Zandenplas. Deze Zandenplas is in 2013/2014 vergroot. Het zand is per buisleiding afgeleverd op een tijdelijk zanddepot op de Kolk. Naast een substantiële besparing van kosten, bespaarde dit innovatieve project ca. 10.000 vrachtwagenbewegingen door de woonwijken van Nunspeet, wat de verkeerveiligheid ook ten goede kwam. Voor de aanleg van de rondweg van zo’n 3,2 km was 40.000 m3 grondverzet nodig, 12.000 ton asfalt en 900 meter geleiderail.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here